Parlamenta jautājums - O-000077/2014Parlamenta jautājums
O-000077/2014

Stratēģijas "Eiropa 2020" nodarbinātības un sociālie aspekti

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000077/2014
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Marita Ulvskog, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2014/2779(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000077/2014
Iesniegtie teksti :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Kopš 2010. gada ES vidēji ir pakāpeniski pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuriem nav darba vai kurus apdraud nabadzība vai sociālās atstumtības risks, un pašlaik Eiropā 120 miljonu iedzīvotāju dzīvo nabadzībā vai viņiem ir risks nonākt nabadzībā. Saskaņā ar Komisijas prognozēm, lai sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto 75 % nodarbinātības līmeni, ir par 16 miljoniem jāpalielina nodarbināto skaits. Turklāt nodarbinātības līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem pieaug, tādējādi ilgtermiņā radot paaugstinātas sociālās nelīdzsvarotības risku.

1. Vai Komisija uzskata, ka ekonomikas krīze un fiskālās konsolidācijas pasākumi ir samazinājuši ieguldījumus, kas paredzēti stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības un sociālo mērķu sasniegšanai? Ja jā, vai Komisija paredz palielināt ieguldījumus?

2. Vai Komisija uzskata, ka tās konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos dalībvalstis būtu jāaicina savās valsts reformu programmās uzņemties vērienīgākas saistības, jo pašlaik lielākā daļa valsts reformu programmu mērķu nav pietiekami stingri, lai valstis sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus?

3. Vai Komisija ir apsvērusi iespēju palielināt ES budžeta apropriācijas stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības un sociālo mērķu sasniegšanai? Vai Komisija piekrīt, ka nepieciešams likt lielāku uzsvaru uz tādu politikas veidošanu, kuras pamatā ir rezultāti?

4. Kāda ietekme būtu no tad, ja nodarbinātības un nabadzības samazināšanas mērķi tiktu padarīti vienlīdz saistoši kā fiskālās konsolidācijas mērķi, lai sociālie jautājumi būtu līdzvērtīgi makroekonomikas jautājumiem? Kā Komisija paredz atbalstīt dalībvalstis, lai nodrošinātu, ka tās īsteno savus stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus?