Parlementaire vraag - O-000077/2014Parlementaire vraag
O-000077/2014

Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de Europa 2020-strategie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000077/2014
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Marita Ulvskog, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2014/2779(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000077/2014
Ingediende teksten :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het aantal mensen in de EU dat werkloos is of met armoede en sociale uitsluiting wordt bedreigd is sinds 2010 gemiddeld gestegen. Momenteel zijn er 120 miljoen Europeanen die in armoede leven of het risico lopen tot armoede te vervallen. Om het in de Europa 2020-strategie genoemde streefcijfer van 75% arbeidsparticipatie te verwezenlijken moeten er, volgens prognoses van de Commissie, nog 16 miljoen burgers werk vinden. Bovendien worden de verschillen in werkgelegenheidscijfers tussen de lidstaten en de verschillende regio's steeds groter, waardoor een risico bestaat op meer sociale onevenwichtigheden op de lange termijn.

1. Is de Commissie van mening dat de economische crisis en de begrotingsconsolidatie geleid hebben tot minder investeringen ten behoeve van de verwezenlijking van de werkgelegenheids- en sociale doelstellingen van de Europa 2020-strategie? Zo ja, is zij voornemens om het investeringspeil omhoog te brengen?

2. Is de Commissie van mening dat zij de lidstaten er via haar landenspecifieke aanbevelingen toe zou moeten aanzetten in hun nationale hervormingsprogramma's (NHP's) ambitieuzere doelstellingen op te nemen, aangezien de meeste huidige NHP-doelstellingen ontoereikend zijn om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken?

3. Heeft de Commissie een verhoging overwogen van de bijdrage van de EU-begroting aan de verwezenlijking van de werkgelegenheids- en sociale doelstellingen van de Europa 2020-strategie? Vindt de Commissie ook niet dat meer het accent moet komen te liggen op resultaatgeoriënteerde beleidsvorming?

4. Wat zou er bereikt kunnen worden als de doelstellingen inzake werkgelegenheid en armoedereductie even bindend zouden worden gemaakt als de begrotingsconsolidatiedoelstellingen, zodat maatschappelijke belangen even zwaar wegen als macro-economische belangen? Hoe is de Commissie van plan de lidstaten te ondersteunen om te waarborgen dat zij de doelstellingen van de Europa 2020-strategie verwezenlijken?