Întrebare parlamentară - O-000077/2014Întrebare parlamentară
O-000077/2014

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale din Strategia Europa 2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000077/2014
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Marita Ulvskog, în numele Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Procedură : 2014/2779(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000077/2014
Texte depuse :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Voturi :
Texte adoptate :

Din 2010, numărul cetățenilor aflați în șomaj sau expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială a crescut, în medie, în UE, 120 de milioane de cetățeni europeni trăind în condiții de sărăcie sau fiind expuși riscului de sărăcie. Potrivit previziunilor Comisiei, este necesar un număr suplimentar de 16 milioane de angajați pentru a îndeplini obiectivul Strategiei Europa 2020 de a ajunge la o rată de ocupare a forței de muncă de 75 %. În plus, discrepanțele în ceea ce privește ratele de ocupare a forței de muncă sunt tot mai mari între statele membre și între regiuni, riscând astfel să creeze dezechilibre sociale mai mari pe termen lung.

1. Consideră Comisia că criza economică alături de consolidarea fiscală au condus la o reducere a investițiilor pentru realizarea obiectivelor sociale și de ocupare a forței de muncă din cadrul Strategiei Europa 2020? Dacă da, intenționează Comisia să crească investițiile?

2. Consideră Comisia că recomandările sale specifice fiecărei țări ar trebui să invite statele membre să adopte angajamente mai ambițioase în cadrul programelor lor naționale de reformă (PNR), având în vedere că cele mai recente obiective ale PNR nu sunt suficient de exigente pentru ca țările să îndeplinească obiectivele Strategiei Europa 2020?

3. A analizat Comisia posibilitatea de a crește contribuția din bugetul UE în vederea îndeplinirii obiectivelor sociale și legate de ocuparea forței de muncă ale Strategiei Europa 2020? Ar fi de acord Comisia că este necesar să se pună un accent sporit pe elaborarea politicilor bazate pe rezultate?

4. Care ar fi urmarea dacă obiectivele privind ocuparea forței de muncă și reducerea sărăciei ar deveni la fel de obligatorii ca obiectivele privind consolidarea fiscală, pentru a pune considerațiile sociale pe picior de egalitate cu cele macroeconomice? Cum intenționează Comisia să sprijine statele membre pentru a se asigura că acestea își îndeplinesc obiectivele din Strategia Europa 2020?