Parlamentná otázka - O-000077/2014Parlamentná otázka
O-000077/2014

  Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000077/2014
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Marita Ulvskog
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Postup : 2014/2779(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000077/2014
Predkladané texty :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Od roku 2010 sa v EÚ priemerne zvýšil počet nezamestnaných občanov a tých, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, na 120 miliónov Európanov, ktorí žijú v chudobe alebo sú chudobou ohrození. Podľa prognóz Komisie je na dosiahnutie cieľa stratégie Európa 2020, dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti, potrebné zamestnať ďalších 16 miliónov občanov. Okrem toho rozdiely v mierach zamestnanosti medzi členskými štátmi a v rámci regiónov narastajú, čím z dlhodobého hľadiska vzniká riziko zvýšenej sociálnej nerovnováhy. 

1.  Domnieva sa Komisia, že hospodárska kríza spolu s fiškálnou konsolidáciou viedli k zníženiu investícií určených na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti?  Ak áno, má Komisia v úmysle zvýšiť investície?

2.  Domnieva sa Komisia, že prostredníctvom jej odporúčaní pre jednotlivé krajiny by sa mali členské štáty vyzvať k ambicióznejším záväzkom v rámci ich národných programov reforiem (NPR), keďže najnovšie ciele NPR nie sú dostatočné a nepožaduje sa v nich dosť na to, aby krajiny splnili ciele stratégie Európa 2020?

3.  Zvážila Komisia zvýšenie príspevku z rozpočtu EÚ, ktorý by bol určený na dosahovanie cieľov stratégie Európa  2020 v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti?  Súhlasí Komisia s tým, že je potrebné viac sa zamerať na tvorbu politiky, ktorá povedie ku konkrétnym výsledkom? 

4.  Ak by sa ciele v oblasti znižovania nezamestnanosti a chudoby stali rovnako záväzné ako tie v oblasti fiškálnej konsolidácie s cieľom dať sociálnym otázkam rovnakú váhu ako makroekonomickým otázkam, aké by to malo dôsledky?   Ako si Komisia predstavuje podporu členských štátov, aby zabezpečila, že dosiahnu svoje ciele vyplývajúce zo stratégie Európa 2020?

Predložené: 5.11.2014

Postúpené: 7.11.2014

Termín na zodpovedanie: 14.11.2014