Parlamentin kysymys - O-000079/2014Parlamentin kysymys
O-000079/2014

  Välimeren alueen tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen

Suullisesti vastattava kysymys O-000079/2014
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Claude Moraes
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2014/2907(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000079/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000079/2014 (B8-0038/2014)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentti hyväksyi lokakuussa 2013 päätöslauselman siirtolaisvirroista Välimeren alueella. Pian tämän jälkeen neuvosto asetti Välimeren erityistyöryhmän, ja komissio antoi useita tiedonantoja. Lokakuussa 2014 oikeus- ja sisäasioiden neuvosto antoi päätelmät toimista muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi. Voisiko komissio:

1.  kertoa, kuinka luodaan yhteisvastuuta ja taataan oikeudenmukainen vastuunjako (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaisesti) yhtäältä suhteessa Välimeren alueen jäsenvaltioihin, jonne pakolaiset ja maahanmuuttajat ensimmäiseksi saapuvat, ja toisaalta suhteessa lopullisiin määräjäsenvaltioihin, joihin saapuu eniten pakolaisia ja turvapaikanhakijoita;

2.  selittää, kuinka varmistetaan, että etsintä- ja pelastusvelvoitteet täytetään tehokkaasti samalla, kun torjutaan salakuljettajien ja ihmiskaupan harjoittajien rikollista toimintaa; antaa tietoa salakuljettajien ja ihmiskaupan harjoittajien menettelyistä, mitä tulee erityisesti siirtolaisten kuolemien syihin;

3.  kertoa, katsooko se tarpeelliseksi laajentaa Frontexin toimintaa, sekä ilmoittaa, kuinka kauan Triton-operaation odotetaan jatkuvan ja kuinka operaatio rahoitetaan sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä;

4.  selittää, kuinka se aikoo kehittää turvapaikanhakijoille ja pakolaisille turvallisia ja laillisia reittejä EU:n alueelle;

5.  selvittää, kuinka se aikoo vahvistaa yhteistä uudelleensijoituspolitiikkaa ja kannustaa jäsenvaltioita laajempaan ja oikeudenmukaisempaan osallistumiseen;

6.  kertoa, kuinka se aikoo parantaa yleistä strategiaa yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, mitä tulee erityisesti alueelliseen suojeluun, uudelleensijoittamiseen ja palauttamisiin, muuttoliikkeen syihin puuttumiseksi; ilmoittaa, millainen strategia on konfliktialueilla, kuten Libyassa ja Syyriassa;

7.  kertoa, kuinka se aikoo kehittää kokonaisvaltaisen lähestymistavan muuttoliikkeeseen, mukaan lukien riittävät laillisen maahanmuuton kanavat, kuten komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti avauspuheenvuorossaan Euroopan parlamentissa;

8.  esittää yksityiskohtaisen analyysin siitä, kuinka sisäasioiden määrärahoja, mukaan lukien hätärahastot, käytetään tältä osin, erityisesti muuttoliikkeeseen ja turvapaikkoihin, rajavalvontaan, salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaan sekä palauttamisiin liittyviin toimiin; yksityiskohtainen analyysi pyydetään myös EU:n ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevien varojen käytöstä;

9.  kertoa, kuinka se aikoo varmistaa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän tehokkaan täytäntöönpanon ja takaa kaikkialla unionin alueella vastaanottoa, menettelyitä ja vaatimuksia koskevat tehokkaat yhteiset normit, joilla suojellaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ja kannustetaan pakolaisten sosiaalista osallisuutta; ilmoittaa, onko se halukas tarvittaessa käynnistämään rikkomusmenettelyt ja tarkistaisiko se lainsäädäntöä, mikäli valvonta osoittaisi sen tarpeelliseksi.

Jätetty: 5.11.2014

Välitetty: 7.11.2014

Määräaika: 14.11.2014