Parlamento klausimas - O-000079/2014Parlamento klausimas
O-000079/2014

  Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000079/2014
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Claude Moraes
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2014/2907(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000079/2014
Pateikti tekstai :
O-000079/2014 (B8-0038/2014)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2013 m. spalio mėn. Parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione. Netrukus po to Taryba įsteigė Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo grupę, o Komisija paskelbė keletą komunikatų. 2014 m. spalio mėn. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba patvirtino išvadas dėl veiksmų siekiant geriau valdyti migrantų srautus. Ar galėtų Komisija:

1.  paaiškinti, kaip padidinti solidarumą ir užtikrinti sąžiningą atsakomybės pasidalijimą (laikantis SESV 80 straipsnio) Viduržemio jūros regiono valstybių narių – pabėgėlių ir migrantų pirminės paskirties šalių – atžvilgiu, bet taip pat ir galutinės paskirties valstybių narių atžvilgiu, nes jos priima labai daug pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų;

2.  paaiškinti, kaip užtikrinti, kad paieškos ir gelbėjimo įsipareigojimai būtų veiksmingai įgyvendinami sprendžiant problemas, susijusias su asmenimis, kurie neteisėtai gabena žmones ir vykdo prekybą jais, pateikti informacijos apie asmenų, kurie neteisėtai gabena žmones ir vykdo prekybą jais, veiklą, visų pirma susijusią su migrantų mirčių priežastimis;

3.  nurodyti, ar, jų manymu, reikia išplėsti agentūros FRONTEX veiklą, ir patvirtinti, kiek truks operacija „Triton“ bei kaip ji bus finansuojama vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu;

4.  paaiškinti, kaip ji ketina sukurti saugius ir teisėtus maršrutus į ES atvykusiems prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams;

5.  paaiškinti, kaip ji stiprina bendrą pabėgėlių perkėlimo politiką ir skatina didesnį ir teisingesnį valstybių narių dalyvavimą;

6.  paaiškinti, kaip ji pagerins bendrą bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis strategiją, visų pirma regioninės apsaugos, pabėgėlių perkėlimo ir grąžinimo srityse, ir spręs pagrindines migracijos priežastis, taip pat nurodyti, kokios formos strategija bus taikoma tokiose konflikto zonose kaip Libija ir Sirija;

7.  paaiškinti, kaip ji ketina kurti visapusišką požiūrį į migraciją, įskaitant tinkamus teisėtus migracijos kanalus, kaip paskelbė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junker savo įžanginėje kalboje Europos Parlamente;

8.  pateikti išsamią analizę, kaip šiomis aplinkybėmis naudojamos vidaus reikalams skirtos lėšos, įskaitant neatidėliotinai pagalbai skirtas lėšas, visų pirma veiksmams migracijos ir prieglobsčio, sienų kontrolės, kovos su neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba jais bei grąžinimo srityse, taip pat su ES užsienio ir vystymosi politika susijusias lėšas;

9.  paaiškinti, kaip ji užtikrins veiksmingą bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą ir veiksmingus bendrus priėmimo standartus, procedūras ir kvalifikaciją visoje ES, apsaugant pačius pažeidžiamiausius ir skatinant pabėgėlių socialinę įtrauktį, ir paaiškinti, ar ji prireikus pradės pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir ar ji persvarstys teisės aktus, jeigu po stebėsenos paaiškės, kad to reikia?

Pateikta: 5.11.2014

Perduota: 7.11.2014

Atsakyti iki: 14.11.2014