Parlementaire vraag - O-000079/2014Parlementaire vraag
O-000079/2014

Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000079/2014
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Procedure : 2014/2907(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000079/2014
Ingediende teksten :
O-000079/2014 (B8-0038/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In oktober 2013 nam het Parlement een resolutie aan over migratiestromen in het Middellandse Zeegebied. Kort daarna richtte de Raad de "Taskforce Middellandse Zeegebied" op, waarna de Commissie diverse mededelingen uitbracht. In oktober 2014 hechtte de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zijn goedkeuring aan conclusies over maatregelen om de migratiestromen beter te beheersen. Kan de Commissie:

1. uitleggen hoe te zorgen voor solidariteit en een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid (in overeenstemming met artikel 80 VWEU), enerzijds voor de lidstaten in het Middellandse Zeegebied - de initiële bestemming van vluchtelingen en migranten - en anderzijds voor de lidstaten die de uiteindelijke bestemming vormen en het grootste aantal vluchtelingen en asielzoekers ontvangen;

2. uitleggen hoe kan worden gewaarborgd dat effectief wordt voldaan aan de verplichtingen op het gebied van opsporing en redding, terwijl tegelijkertijd het crimineel gedrag van smokkelaars en mensenhandelaars wordt aangepakt, en informatie verstrekken over de praktijken van smokkelaars en mensenhandelaars, met name in verband met de oorzaken van de sterfgevallen bij migranten;

3. aangeven of zij het nodig acht dat de activiteiten van Frontex worden uitgebreid en bevestigen hoe lang Triton naar verwachting zal duren en hoe deze operatie zal worden gefinancierd op middellange en lange termijn;

4. uitleggen hoe zij van plan is veilige en legale routes voor asielzoekers en vluchtelingen naar de EU tot stand te brengen;

5. uitleggen hoe zij invulling geeft aan de versterking van het gemeenschappelijk hervestigingsbeleid en een grotere en eerlijkere participatie van de lidstaten bevordert;

6. uitleggen hoe zij de algemene strategie voor samenwerking met derde landen zal verbeteren, met name op het vlak van regionale bescherming, hervestiging, terugkeer en de aanpak van de onderliggende oorzaken van migratie, alsook hoe de strategie eruit zal zien in conflictgebieden, zoals Libië en Syrië;

7. uiteenzetten hoe zij van plan is een omvattende aanpak van migratie te ontwikkelen, met inbegrip van passende legale migratiekanalen, zoals aangekondigd door voorzitter Juncker in zijn openingsverklaring in het Parlement;

8. een gedetailleerde analyse verstrekken van de wijze waarop fondsen voor binnenlandse zaken, met inbegrip van noodfondsen, in dit verband worden aangewend, met name voor maatregelen op het gebied van migratie en asiel, grenscontrole, de bestrijding van mensensmokkel en -handel, en terugkeer, alsook fondsen met betrekking tot het buitenlands en ontwikkelingsbeleid van de EU;

9. uitleggen hoe zij zal zorgen voor een effectieve toepassing van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en voor doeltreffende gemeenschappelijke normen op het gebied van opvang, procedures en erkenning in de hele EU, waarmee de zwaksten worden beschermd en de sociale inclusie van vluchtelingen wordt aangemoedigd, en aangeven of zij voornemens is zo nodig inbreukprocedures op te starten en of zij van plan is de wetgeving te herzien indien uit controles blijkt dat dit nodig is?