Pytanie poselskie - O-000079/2014Pytanie poselskie
O-000079/2014

  Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000079/2014
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Procedura : 2014/2907(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000079/2014
Teksty złożone :
O-000079/2014 (B8-0038/2014)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W październiku 2013 r. Parlament uchwalił rezolucję w sprawie przepływów migracyjnych w rejonie Morza Śródziemnego. Nieco później Rada powołała Śródziemnomorską Grupę Zadaniową, po czym Komisja wydała szereg komunikatów. W październiku 2014 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła konkluzje na temat podejmowania działań w celu lepszego zarządzania przepływami migracyjnymi. Czy Komisja może:

1.  wyjaśnić, jak można zapewnić solidarność i sprawiedliwy podział odpowiedzialności (zgodnie z art. 80 TFUE) z jednej strony w odniesieniu do śródziemnomorskich państw członkowskich, które stanowią pierwszy cel uchodźców i migrantów, a z drugiej strony w odniesieniu do państw członkowskich, które są ostatecznym celem i do których przybywa najwięcej uchodźców i osób ubiegających się o azyl;

2.  wyjaśnić, jak można zapewnić faktyczne wywiązywanie się z obowiązku poszukiwania i ratowania migrantów, a jednocześnie uporać się z przestępczą działalnością osób zajmujących się przemytem i handlem ludźmi, udzielić informacji o praktykach stosowanych przez osoby zajmujące się przemytem i handlem ludźmi, zwłaszcza na temat przyczyn śmierci migrantów;

3.  wskazać, czy uważa, że niezbędne jest rozszerzenie zakresu działań agencji Frontex, oraz potwierdzić, jak długo powinna potrwać operacja Triton i jak będzie finansowana w perspektywie średnio- i długoterminowej;

4.  wyjaśnić, jak zamierza rozwinąć bezpieczne i legalne szlaki prowadzące do UE dla osób ubiegających się o azyl i dla uchodźców;

5.  wyjaśnić, jak usprawnia wspólną politykę przesiedleń i zachęca państwa członkowskie do większego i bardziej sprawiedliwego udziału;

6.  wyjaśnić, jak usprawni ogólną strategię współpracy z państwami trzecimi, zwłaszcza w zakresie regionalnej ochrony, przesiedleń i powrotów oraz wyeliminowania głównych przyczyn migracji, a także wskazać, jaką postać przybierze ta strategia w przypadku obszarów objętych konfliktem, takich jak Libia i Syria;

7.  wyjaśnić, jak zamierza opracować kompleksowe podejście do migracji, w tym do właściwych i legalnych szlaków migracyjnych, co przewodniczący Juncker zapowiedział w swoim wystąpieniu inauguracyjnym w PE;

8.  przedstawić szczegółową analizę wykorzystania funduszy przeznaczonych na sprawy wewnętrzne w tym kontekście, w tym funduszy nadzwyczajnych, w szczególności w dziedzinie migracji i azylu, kontroli granic, walki z przemytem i nielegalnym handlem oraz powrotu, a także funduszy związanych z polityką zagraniczną i polityką rozwojową UE;

9.  wyjaśnić, jak zapewni skuteczne wdrożenie wspólnego europejskiego systemu azylowego i zagwarantuje skuteczne, wspólne dla całej UE standardy w zakresie recepcji, procedur i kwalifikacji, zapewniając ochronę osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i sprzyjając włączeniu społecznemu uchodźców, oraz wyjaśnić, czy jest gotowa wszczynać w razie potrzeby postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz czy przeprowadziłaby przegląd ustawodawstwa, gdyby w wyniku monitorowania okazało się to niezbędne?

Przedłożone: 5.11.2014

Przekazane: 7.11.2014

Termin na udzielenie odpowiedzi: 14.11.2014