Parlamentsfråga - O-000079/2014Parlamentsfråga
O-000079/2014

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

Fråga för muntligt besvarande O-000079/2014
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Förfarande : 2014/2907(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000079/2014
Ingivna texter :
O-000079/2014 (B8-0038/2014)
Omröstningar :
Antagna texter :

I oktober 2013 antog parlamentet en resolution om migrationsströmmar i Medelhavet. Kort därefter inrättade rådet en arbetsgrupp för Medelhavsområdet, vilket följdes av en rad meddelanden från kommissionen. I oktober 2014 antog rådet (rättsliga och inrikes frågor) slutsatser om åtgärder för bättre hantering av migrationsflöden. Skulle kommissionen kunna

1. förklara hur man ska stärka solidariteten och få till stånd en rättvis ansvarsfördelning (i enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget), dels gentemot medlemsstaterna i Medelhavsområdet – den första destinationen för flyktingarna och migranterna –, dels gentemot de medlemsstater som är slutdestinationen och som tar emot det största antalet flyktingar och asylsökande,

2. förklara hur man ska säkerställa att skyldigheterna avseende sökning och räddning verkligen fullgörs, samtidigt som man bekämpar smugglares och människohandlares kriminella verksamhet, tillhandahålla information om smugglarnas och människohandlarnas metoder, särskilt med avseende på orsakerna till dödsfallen bland migranterna,

3. ange om den anser att det är nödvändigt att bredda Frontex verksamhet samt bekräfta hur länge operation Triton förväntas pågå och hur den ska finansieras på medellång och lång sikt,

4. förklara hur den avser att utveckla säkra och lagliga vägar för asylsökande och flyktingar in i EU,

5. förklara vad den gör för att stärka den gemensamma politiken för vidarebosättning och få medlemsstaterna att delta i större utsträckning och på ett mer solidariskt sätt,

6. förklara hur den kommer att förbättra den övergripande strategin för samarbete med tredjeländer, särskilt när det gäller regionalt skydd, vidarebosättning, återvändande och motverkande av de bakomliggande orsakerna till migration, och vilken form denna strategi kommer att få i konfliktområden som Libyen och Syrien,

7. förklara hur den avser att utveckla ett heltäckande tillvägagångssätt för migration, inbegripet adekvata lagliga migrationsvägar, såsom ordförande Juncker tillkännagav i sitt öppningsanförande i parlamentet,

8 ge en ingående analys av hur fonderna för inrikes frågor används i detta sammanhang, inklusive fonder för nödåtgärder, i synnerhet för åtgärder på områdena migration och asyl, gränskontroll, kampen mot smuggling och människohandel samt återvändande, liksom medel för EU:s utrikes- och utvecklingspolitik,

9. förklara hur den kommer att säkerställa ett verkningsfullt genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet och garantera ändamålsenliga gemensamma normer för mottagningsvillkor, asylförfaranden och internationellt skydd i hela EU, i syfte att skydda de mest utsatta och främja social integration av flyktingar, samt ange huruvida den är beredd att inleda överträdelseförfaranden om det blir nödvändigt och huruvida den är beredd att se över lagstiftningen om övervakning skulle visa att det är nödvändigt?