Процедура : 2014/2946(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000082/2014

Внесени текстове :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Разисквания :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 29k
12 ноември 2014 г.
O-000082/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000082/2014
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iskra Mihaylova, от името на Комисия по регионално развитие

 Относно: Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.
 Отговор по време на пленарно заседание 

Осъществяването на политиката на сближаване трябваше да започне през 2014 г., но етапът на планиране все още далеч не е приключен: само няколко оперативни програми са приети и - съобразно последната налична информация - само 100 ще бъдат реално приети до края на годината. Наред с това, за програми, които не са готови за приемане в срок до 31 декември 2014 г., бюджетните кредити за 2014 г. могат да бъдат запазени само посредством повторно вписване в бюджета на неизползвани суми от 2014 г., съобразно член 19 от Регламента за Многогодишната финансова рамка (МФР). При все това, това означава преразглеждане на МФР въз основа на предложение на Комисията, съгласие от страна на Съвета и одобрение от страна на ЕП. Като пряка последица ще има значителни закъснения при конкретното започване на изпълнението на проекти. При все това, 2014 г. не бива да бъде изгубена година по отношение на инвестициите от петте европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИ фондове).

1. С оглед на горепосоченото Комисията може ли да представи точна информация относно етапа на приемане на споразуменията за партньорство и оперативните програми, както и прогнозен график на началото на изпълнението?

2. Какви са били основните възникнали проблеми и кои държави членки са били изправени пред тях?

3. Каква е настоящата позиция на Комисията относно използването на бюджетни кредити за оперативни програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Кохезионния фонд, които няма да бъдат приети в срок до края на 2014 г.? Защо въпросът относно повторното вписване в бюджета за 2015 г. на неизползвани суми от 2014 г. посредством преразглеждане на МФР не е бил представен на вниманието на Парламента до този момент? Какво може да се направи, за да се гарантира, че процесът на преразглеждане ще протече гладко и че ще бъде приключен преди 1 май 2015 г., съобразно посоченото в член 19 от Регламента за МФР, така че да не се допусне загубата на неизползвани суми от 2014 г.? Във връзка с това Комисията предвижда ли предприемане на мерки за улесняване на изпълнението на оперативни програми?

4. Какви мерки планира да предприеме Комисията, за да ускори планирането, така че да се гарантира, че приетите оперативни програми ще бъдат изпълнени възможно най-скоро, без тяхното качество да бъде накърнено?

5. Комисията може ли да предостави информация относно това, как положението с неплатените сметки от програмния период 2007-2013 г. повлиява върху приемането на оперативните програми и началото на новия период на изпълнение?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност