Parlamentin kysymys - O-000082/2014Parlamentin kysymys
O-000082/2014

  Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä

Suullisesti vastattava kysymys O-000082/2014
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova
Aluekehitysvaliokunnan puolesta

Menettely : 2014/2946(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000082/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000082/2014 (B8-0042/2014)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon oli määrä alkaa vuonna 2014, mutta suunnitteluvaihetta ei ole vielä saatu lähimainkaan päätökseen. Tähän mennessä on hyväksytty vain muutamia toimenpideohjelmia, ja viimeisten tietojen mukaan vain 100 toimenpideohjelmaa todella hyväksytään ennen tämän vuoden loppua. Lisäksi sellaisten ohjelmien maksusitoumukset, jotka eivät ole valmiita hyväksyttäviksi 31. joulukuuta 2014 mennessä, voidaan säilyttää vain budjetoimalla vuoden 2014 kohdentamattomat summat uudelleen monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 19 artiklan mukaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista komission ehdotuksen pohjalta samoin kuin neuvoston hyväksyntää ja parlamentin suostumusta. Suorana seurauksena tästä hankkeiden toteutuksen käynnistämisessä on merkittäviä viipeitä. Vuoden 2014 ei pitäisi kuitenkaan olla menetetty, kun tarkastellaan investointeja unionin viidestä rakenne- ja investointirahastosta.

1.  Voiko komissio edellä mainitut seikat huomioon ottaen antaa tarkan tilannekatsauksen kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien hyväksymisestä sekä esittää niiden toteutuksen aloittamisen arvioidun aikataulun?

2.  Millaisia ovat olleet suurimmat kohdatut ongelmat ja missä jäsenvaltioissa ne ovat ilmenneet?

3.  Miten komissio suhtautuu tällä hetkellä sellaisia toimenpideohjelmia koskevien maksusitoumusten käsittelyyn, joita ei hyväksytä ennen vuoden 2014 loppua ja jotka rahoitetaan osittain Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta sekä koheesiorahastosta? Miksi parlamentille kerrottiin vasta nyt vuoden 2014 kohdentamattomien summien uudelleenbudjetoinnista vuonna 2015 monivuotista rahoituskehystä tarkistamalla? Miten voidaan varmistaa, että tarkistusmenettely sujuu joustavasti ja se saadaan päätökseen ennen 1. toukokuuta 2015 monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 19 edellyttämällä tavalla, jotta voidaan välttää vuoden 2014 kohdentamattomien summien menetys? Aikooko komissio tässä yhteydessä toteuttaa mitään toimia toimenpideohjelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi?

4.  Millaisia toimia uusi komissio aikoo toteuttaa suunnittelun nopeuttamiseksi ja sitä kautta sen varmistamiseksi, että hyväksytyt toimenpideohjelmat pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti niiden laadun kärsimättä?

5.  Voiko komissio antaa tietoja siitä, miten ohjelmakauden 2007–2013 maksamattomat laskut vaikuttavat toimenpideohjelmien hyväksymiseen ja uuden täytäntöönpanokauden aloittamiseen?

Jätetty: 12.11.2014

Välitetty: 14.11.2014

Määräaika: 21.11.2014