Parlementaire vraag - O-000082/2014Parlementaire vraag
O-000082/2014

Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2010

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000082/2014
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iskra Mihaylova, namens de Commissie regionale ontwikkeling

Procedure : 2014/2946(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000082/2014
Ingediende teksten :
O-000082/2014 (B8-0042/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De uitvoering van het cohesiebeleid zou van start moeten gaan in 2014 maar de programmeringsfase is nog lang niet af: er zijn slechts enkele operationele programma's (OP's) goedgekeurd en - volgens de meest recente informatie - zullen er tegen het eind van het jaar slechts 100 goedgekeurd zijn. Bovendien is het zo dat voor programma's die op 31 december 2014 nog niet goedgekeurd kunnen worden, de bedragen alleen kunnen worden aangehouden door ongebruikte toewijzingen van 2014 over te dragen, overeenkomstig artikel 19 van de verordening inzake het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Dit houdt echter een herziening van het MFK in op basis van een voorstel van de Commissie, in overeenstemming met de Raad en met goedkeuring van het Parlement. Dit zal als direct gevolg hebben dat er aanzienlijke vertraging zal ontstaan bij de concrete start van de uitvoering van de projecten. Toch zou 2014 geen verloren jaren hoeven te zijn met betrekking tot de investeringen uit de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen.

1. Kan de Commissie, in het licht van het bovenstaande, aangeven wat de exacte stand van zaken is met betrekking tot de goedkeuring van de partnerschapsovereenkomsten en de OP's, en het geschatte tijdschema voor de start van de uitvoering?

2. Wat waren de voornaamste problemen en welke lidstaten kampten ermee?

3. Wat is het huidige standpunt van de Commissie ten aanzien van de behandeling van kredieten voor OP's die gemedefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, het Cohesiefonds die niet voor het eind van 2014 goedgekeurd zullen worden? Waarom werd de kwestie van de overdracht van 2014 naar 2015 van ongebruikte toewijzingen via een herziening van het MFK tot dusver niet onder de aandacht van het Parlement gebracht? Wat kan er worden gedaan om ervoor te zorgen dat het herzieningsproces soepel verloopt en vóór 1 mei 2015 is afgerond, als bepaald in artikel 19 van het MFK-verordening, om te voorkomen dat er ongebruikte bedragen verloren gaan? Is de Commissie in dit verband van plan maatregelen te treffen om de uitvoering van de OP's te faciliteren?

4. Welke maatregelen is de nieuwe Commissie van plan te nemen om de programmering te versnellen om ervoor te zorgen dat goedgekeurde OP's zo spoedig mogelijk zullen worden uitgevoerd, zonder dat de kwaliteit eronder lijdt?

5. Kan de Commissie informatie verschaffen over hoe de situatie met betrekking tot de onbetaalde rekeningen uit de programmeringsperiode 2007-2013 van invloed is op de goedkeuring van OP's en op de start van de nieuwe uitvoeringsperiode?