Förfarande : 2014/2946(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000082/2014

Ingivna texter :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Debatter :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 26k
12 november 2014
O-000082/2014
Fråga för muntligt besvarande O-000082/2014
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Iskra Mihaylova, för utskottet för regional utveckling

 Angående: Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014-2020
 Svar i kammaren 

Genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik skulle ha påbörjats 2014, men planeringsfasen är fortfarande långt ifrån avslutad. Det är endast några få operativa program som har antagits och enligt den senast tillgängliga informationen kommer man faktiskt vid årsskiftet bara att ha antagit 100 program. Vad gäller de program som inte är redo att antas den 31 december 2014, kan dessutom 2014 års åtaganden endast bevaras genom att ombudgetera outnyttjade medel från 2014, i enlighet med artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen. Detta innebär dock en revidering av den fleråriga budgetramen på grundval av ett kommissionsförslag, med rådets samtycke och parlamentets godkännande. En direkt följd av detta kommer att vara att genomförandet av projekten kommer att bli kraftigt försenat i den faktiska starten. 2014 ska dock inte betraktas som ett förlorat år när det gäller investeringar från de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna.

1. Mot bakgrund av detta kan kommissionen tala om exakt hur långt man har kommit i antagandet av partnerskapsavtalen och de operativa programmen, och när genomförandet av dessa beräknas kunna påbörjas?

2. Vilka har varit de största problemen och vilka medlemsstater har haft problem?

3. Hur ser kommissionen för närvarande på hanteringen av åtagandena för de operativa program som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden samt Sammanhållningsfonden och som inte kommer att ha antagits före årsskiftet? Varför har parlamentet inte fått veta något om ombudgeteringen av outnyttjade medel från 2014 till 2015 genom en revidering av den fleråriga budgetramen förrän nu? Vad kan göras för att åstadkomma en smidig revidering som kan slutföras före den 1 maj 2015, i enlighet med artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen, så att inte outnyttjade medel från 2014 går förlorade? Kommer kommissionen i detta sammanhang att vidta åtgärder för att underlätta genomförandet av de operativa programmen?

4. Vilka åtgärder planerar den nya kommissionen att vidta för att påskynda programplaneringen så att de antagna operativa programmen ska kunna genomföras så snabbt som möjligt, utan att det påverkar deras kvalitet?

5. Kan kommissionen tillhandahålla information om hur situationen med obetalda fordringar från programperioden 2007–2013 påverkar antagandet av de operativa programmen och starten av den nya genomförandeperioden?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy