Парламентарен въпрос - O-000083/2014Парламентарен въпрос
O-000083/2014

Недохранване при децата в развиващите се страни

Въпрос с искане за устен отговор O-000083/2014
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Linda McAvan, от името на Комисия по развитие

Процедура : 2014/2853(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000083/2014
Внесени текстове :
O-000083/2014 (B8-0041/2014)
Гласувания :
Приети текстове :

Повече от 165 милиона деца под петгодишна възраст са недохранени или рахитични, а около 52 милиона деца страдат от сериозно недохранване. Физическите и умствени травми, нанесени от недохранването през първите 1000 дни от живота на децата са необратими и не могат да бъдат компенсирани. Недохранването е икономически проблем, който оказва влияние върху глобалния потенциал на обществото като намалява икономическата производителност, потенциалния приход на отделните хора и човешкия капитал на нациите. Недохранването обаче най-често е и резултат от липса на ефективни и навременни действия. Програмите за борба с недохранването не са просто хуманитарни акции, а най-вече инвестиция с висока възвръщаемост за донорите, тъй като недохранването в световен мащаб води до конфликти, бедност и социална несигурност.

През последните години беше постигнат извънредно голям напредък: през септември 2010 г. беше лансирано Движението SUN (Движение за подобряване на храненето) от страна на правителствените ръководители на около двадесет страни, като то беше подкрепено от близо стотина партньори.

През май 2012 г. консенсусът от Копенхаген определи превенцията на недохранването като първото действие, което следва да се предприеме и като стратегия за инвестиция с най-висока възвращаемост.

Неотдавнашното съобщение на Комисията, озаглавено „Подобряване на храненето при майките и децата в рамките на външната помощ: Стратегическа рамка на ЕС”, постави акцент върху необходимостта от по-добра координация между хуманитарните помощи и помощите за развитие. Като се позовава на целите, определени от Световната здравна асамблея, съобщението е насочено от една страна към намаляване с 40 % (или със 7 милиона) на броя на децата под петгодишна възраст, които изостават в развитието си, до 2025 г. От друга страна, в него се предвижда намаляване и поддържане под 5 % на уврежданията при децата под петгодишна възраст. В съобщението се препоръчва също така многосекторен подход, съгласуващ политиките в областта на развитието на селските райони, устойчивото земеделие, общественото здраве, водоснабдяването и канализацията, социалната закрила и образованието.

1. Комисията възнамерява ли да включи в стратегията си средносрочен преглед на предприетите мерки? Ако това е така и е необходимо, Комисията предвижда ли възможност за пренасочване на отпуснатите средства (3,1 милиарда евро за т.нар. „разумни намеси“ и 400 милиона за специфични действия по отношение на храненето) с цел да постигне целите си до 2025 г.?

2. Комисията предвижда да води кампании в релевантни международни форуми. Възнамерява ли в тази връзка Комисията да води кампания за по-голяма ефикасност на помощта, т.е. за по-добра координация на помощта?