Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000083/2014Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000083/2014

  Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000083/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linda McAvan
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2014/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000083/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000083/2014 (B8-0041/2014)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Περισσότερα από 165 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών υποσιτίζονται ή πάσχουν από ραχίτιδα και περίπου 52 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό. Οι σωματικές και γνωστικές βλάβες που προκαλεί ο υποσιτισμός κατά τη διάρκεια των 1.000 πρώτων ημερών της ζωής του παιδιού είναι μη αναστρέψιμες και μη θεραπεύσιμες στη συνέχεια. Ο υποσιτισμός αποτελεί ένα οικονομικό πρόβλημα που επηρεάζει το ευρύτερο δυναμικό της κοινωνίας, μειώνοντας την οικονομική παραγωγικότητα, το δυνητικό εισόδημα των ατόμων και το ανθρώπινο κεφάλαιο των χωρών. Ο υποσιτισμός, ωστόσο, οφείλεται τις περισσότερες φορές σε έλλειψη έγκαιρης και αποτελεσματικής δράσης. Τα προγράμματα καταπολέμησης του υποσιτισμού δεν συνιστούν μόνο ανθρωπιστικές δράσεις, αλλά κυρίως μία συμφέρουσα επένδυση για τους χορηγούς, καθώς ο υποσιτισμός σε όλο τον κόσμο οδηγεί σε συγκρούσεις, στη φτώχεια και σε κοινωνική ανασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεσθεί τεράστια πρόοδος: τον Σεπτέμβριο του 2010, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων 20 περίπου χωρών, με την υποστήριξη περισσότερων από είκοσι εταίρων, ξεκίνησαν την Κίνηση για την κλιμακούμενη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης («Κίνηση SUN»).

Τον Μάιο του 2012, το πρόγραμμα Copenhagen Consensus αναγνώρισε την πρόληψη του υποσιτισμού ως την πρώτη δράση που πρέπει να αναληφθεί και ως την πιο συμφέρουσα στρατηγική.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της διατροφής μητέρας και παιδιού στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας: ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ» υπογραμμίζει την αναγκαιότητα καλύτερου συντονισμού μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας. Ευθυγραμμιζόμενη με τους στόχους που έχει θέσει η Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία, η ανακοίνωση αφενός θέτει ως στόχο τη μείωση κατά 40% (ή κατά 7 εκατομμύρια) του αριθμού των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών που εμφανίζουν καχεξία μέχρι το 2025. Αφετέρου, προβλέπει την μείωση και την διατήρηση της απίσχνασης των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών σε ποσοστό κάτω του 5%. Η ανακοίνωση συστήνει μια πολυτομεακή προσέγγιση, ευθυγραμμίζοντας τις πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βιώσιμη γεωργία, τη δημόσια υγεία, το νερό και την αποχέτευση, την κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση.

1.  Προτίθεται η Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική της μία ενδιάμεση αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί; Εάν ναι, και αν παραστεί ανάγκη, έχει προβλέψει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης των πόρων που διατίθενται (3,1 εκατομμύρια για τις λεγόμενες παρεμβάσεις ευαίσθητου χαρακτήρα και 400 εκατομμύρια για τις ειδικές δράσεις στον τομέα της διατροφής), ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της έως το 2025;

2.  Προτίθεται η Επιτροπή να προωθήσει το θέμα στα σχετικά διεθνή φόρα; Προτίθεται στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή να πιέσει για μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της βοήθειας, δηλαδή για καλύτερο συντονισμό της βοήθειας;

Κατάθεση: 12.11.2014

Διαβίβαση: 14.11.2014

Λήξη προθεσμίας: 21.11.2014