Parlamendi esitatud küsimus - O-000083/2014Parlamendi esitatud küsimus
O-000083/2014

Laste alatoitumus arengumaades

Suuliselt vastatav küsimus O-000083/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Linda McAvan, Arengukomisjoni nimel

Menetlus : 2014/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000083/2014
Esitatud tekstid :
O-000083/2014 (B8-0041/2014)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Rohkem kui 165 miljonit alla viieaastast last on alatoidetud või rahhiitilised ja ligikaudu 52 miljonit last kannatab tõsise alatoitumuse all. Esimesel tuhandel elupäeval alatoitumusest põhjustatud füüsilised ja kognitiivsed kahjustused on pöördumatud ja neid ei ole hiljem võimalik ravida. Alatoitumus on majanduslik probleem, mis mõjutab ühiskonna üldist potentsiaali, vähendades majanduslikku tootlikkust, inimeste võimalikku sissetulekut ja riikide inimkapitali. Ent alatoitumuse põhjuseks on enamasti ka asjakohaste ja tõhusate meetmete puudumine. Alatoitumuse vastased programmid ei kujuta endast üksnes humanitaarabi, vaid need on abiandjate jaoks ka tulus investeering, sest alatoitumus põhjustab kõikjal maailmas konflikte, vaesust ja sotsiaalset ebakindlust.

Viimastel aastatel on saavutatud suurt edu: 2010. aasta septembris käivitasid mitmekümne riigi valitsusjuhid rohkem kui saja partneri toel toitumise parandamise liikumise SUN (Scaling Up Nutrition).

Kopenhaageni konsensuse 2012. aasta mai soovitustes käsitleti alatoitumuse vältimist kui esmatähtsat tegevussuunda ja tulusaimat investeerimisstrateegiat.

Komisjoni hiljutises teatises „Tõhusam välisabi emade ja laste toitumise parandamiseks: ELi poliitikaraamistik” rõhutatakse humanitaar- ja arenguabi tõhusama koordineerimise vajadust. Maailma terviseassamblee määratletud eesmärkidele tuginedes seatakse teatises sihiks ühest küljest vähendada kasvus kängu jäänud alla viieaastaste laste arvu 2025. aastaks 40% (ehk 7 miljoni võrra). Teisest küljest nähakse ette vähendada alla viieaastaste laste kõhnumist ja hoida see alla 5%. Samuti soovitatakse teatises lähtuda mitut valdkonda hõlmavast lähenemisviisist, kus oleks omavahel kooskõlastatud maaelu arengu, säästva põllumajanduse, rahvatervise, vee- ja sanitaarküsimuste, sotsiaalkaitse- ja hariduspoliitika.

1. Kas komisjon kavatseb oma strateegias ette näha ka rakendatud meetmete vahehindamise? Kui vastus on jaatav, siis kas komisjoni jaoks tuleks kõne alla eraldatud rahaliste vahendite (3,1 miljardit eurot nn tundlikeks meetmeteks ja 400 miljonit toitumise erimeetmeteks) ümberjaotamise võimalus, kui selleks peaks vajadus tekkima, et saavutada 2025. aastaks oma eesmärgid?

2. Komisjon kavandab kampaaniat asjakohastel rahvusvahelistel foorumitel. Kas seejuures on plaanis korraldada ka abi tõhustamise, st selle parema koordineerimise kampaania?