Parlamentná otázka - O-000083/2014Parlamentná otázka
O-000083/2014

  Podvýživa detí v rozvojových krajinách

Otázka na ústne zodpovedanie O-000083/2014
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Linda McAvan
v mene Výboru pre rozvoj

Postup : 2014/2853(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000083/2014
Predkladané texty :
O-000083/2014 (B8-0041/2014)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Viac ako 165 miliónov detí mladších ako päť rokov je podvyživených alebo rachitických a približne 52 miliónov detí trpí vážnou podvýživou. Fyzické a kognitívne škody spôsobené nedostatočnou výživou v prvých 1 000 dňoch života dieťaťa sú nezvratné a už ich nemožno liečiť. Podvýživa je ekonomickým problémom, ktorý má nepriaznivý vplyv na celkový potenciál spoločnosti, pretože znižuje hospodársku produktivitu, potenciálne príjmy jednotlivcov aj ľudský kapitál národov. Podvýživa je však tiež najčastejšie spôsobená nedostatkom vhodných a účinných opatrení. Programy zamerané na boj proti podvýžive nie sú len humanitárnymi činnosťami, ale najmä rentabilnými investíciami pre darcov, pretože podvýživa na celom svete vedie ku konfliktom, k chudobe a sociálnej neistote.

V posledných rokoch došlo k výraznému pokroku: predsedovia vlád približne dvadsiatich krajín s podporou viac ako sto partnerov začali v septembri 2010 hnutie za posilnenie výživy („SUN Movement“).

V máji 2012 sa v rámci kodanského konsenzu prevencia podvýživy určila za prvé opatrenie, ktoré treba prijať, a za investičnú stratégiu s najlepšou návratnosťou.

V nedávnom oznámení Komisie s názvom „Zlepšenie výživy matiek a detí v rámci vonkajšej pomoci: strategický rámec EÚ“ sa zdôrazňuje potreba lepšej koordinácie medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. Oznámenie sa na základe cieľov stanovených Svetovým zdravotníckym zhromaždením na jednej strane zameriava na zníženie počtu detí mladších ako 5 rokov, ktoré zaostávajú vo vývoji, o 40 % (alebo 7 miliónov) do roku 2025. Na druhej strane sa v ňom uvádza plán znížiť a udržať podiel vychudnutých detí mladších ako 5 rokov pod úrovňou 5 %. V oznámení sa tiež propaguje viacsektorový prístup, v rámci ktorého sa zosúlaďujú politiky v oblasti rozvoja vidieka, udržateľného poľnohospodárstva, verejného zdravia, vody a sanácie, sociálnej ochrany a vzdelávania.

1.  Plánuje Komisia zahrnúť do svojej stratégie hodnotenie prijatých opatrení v polovici trvania? Ak áno a ak je to potrebné, počítala Komisia s možnosťou preorientovať pridelené finančné prostriedky (3,1 miliardy EUR na tzv. citlivé intervencie a 400 miliónov EUR na osobitné opatrenia v oblasti výživy), aby do roku 2025 dosiahla svoje ciele?

2.  Komisia plánuje viesť kampane na príslušných medzinárodných fórach. Má v úmysle v tejto súvislosti zorganizovať kampaň na dosiahnutie väčšej účinnosti pomoci, t. j. lepšej koordinácie pomoci?

Predložené: 12.11.2014

Postúpené: 14.11.2014

Termín na zodpovedanie: 21.11.2014