Pytanie poselskie - O-000085/2014Pytanie poselskie
O-000085/2014

  Przyśpieszone wydalenia i proponowana legalizacja natychmiastowych deportacji (ang. "hot returns") w Hiszpanii

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000085/2014
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, w imieniu grupy S&D
  Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, w imieniu grupy ALDE
  Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE
  Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy GUE/NGL
  Laura Ferrara, Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD

  Procedura : 2014/2959(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000085/2014
  Teksty złożone :
  O-000085/2014 (B8-0043/2014)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Ostatnio pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia ze strony organizacji pozarządowych na temat przyśpieszonych wydaleń migrantów i nadmiernego używania siły przez hiszpańskie organy ścigania w stosunku do migrantów próbujących przedostać się do hiszpańskich miast w Afryce Północnej, Ceuty i Melilli. Dnia 6 lutego 2014 r. co najmniej15 migrantów straciło życie w wodach przybrzeżnych Ceuty po tym, jak hiszpańska Straż Obywatelska wystrzeliła w ich kierunku kule gumowe i gaz łzawiący. Obecnie w Hiszpanii toczy się w sprawie tych ofiar śmiertelnych dochodzenie sądowe.

  Rząd Hiszpanii proponuje przyjęcie poprawki do projektu ustawy o bezpieczeństwie publicznym, która znowelizowałaby ustawę organiczną nr 4/2000 o prawach i swobodach obcokrajowców w Hiszpanii, umożliwiającej zalegalizowanie natychmiastowych deportacji (ang. „hot returns”, niezgodnych z prawem wydaleń osób z terytorium Hiszpanii bez przeprowadzenia w stosunku do tych osób żadnych niezbędnych procedur prawnych). Proponowana poprawka pozwoliłaby na wydalanie nielegalnych migrantów, którzy znaleźli się w graniach Ceuty i Melilli, bez objęcia ich jakąkolwiek procedurą prawną czy gwarancjami proceduralnymi.

  Komisarz ds. praw człowieka przy Radzie Europy Nils Muiznieks, Komitet Praw Człowieka ONZ oraz wiele organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze praw migrantów wyraziło obawy, że może to prowadzić do niekontrolowanych, przyśpieszonych i zbiorowych wydaleń migrantów, nie dając im żadnej możliwości skutecznego odwołania się od takiej decyzji. Proponowana poprawka może być niezgodna z art. 13 hiszpańskiej Konstytucji oraz naruszać art. 18 (prawo do azylu) i art. 19 (ochrona przed zbiorowym wydalaniem i zasada non-refoulement) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, jak i międzynarodowe prawo uchodźcze.

  Zwracamy się w związku z tym z pytaniami:

  1. Czy Komisja uważa, że opisane praktyki są spójne z literą lub duchem prawa UE, w tym z Kartą praw podstawowych UE lub wspólnymi wartościami europejskimi?

  2. Jakie działania Komisja planuje podjąć w sprawie nadużyć, które już miały miejsce?

  3. Jakie działania Komisja planuje podjąć w sprawie zapobieżenia tego rodzaju nadużyciom w przyszłości?

  4. Czy Komisja uważa, że wspomniana planowana reforma prawna będzie zgodna z prawem UE?

  5. Czy Komisja zamierza podjąć jakieś działania w tej sprawie?