Parlamentsfråga - O-000085/2014Parlamentsfråga
O-000085/2014

  Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara återsändningar ("hot returns")

  17.11.2014

  Fråga för muntligt besvarande O-000085/2014
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, för S&D-gruppen
  Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, för ALDE-gruppen
  Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen
  Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, för GUE/NGL-gruppen
  Laura Ferrara, Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen

  Förfarande : 2014/2959(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000085/2014
  Ingivna texter :
  O-000085/2014 (B8-0043/2014)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Icke-statliga och internationella organisationer har nyligen upprepade gånger rapporterat om summariska utvisningar av migranter och övervåld från spanska brottsbekämpande myndigheters sida mot migranter som försökt ta sig in i de spanska städerna Ceuta och Melilla i Nordafrika. Den 6 februari 2014 dog minst 15 migranter i vattnen utanför Ceuta efter det att det spanska civilgardet beskjutit dem med gummikulor och tårgas. En rättslig utredning av dessa dödsfall pågår i Spanien.

  Den spanska regeringen förslår nu att en ändring ska antas till dess förslag till lag om allmän säkerhet som skulle ändra grundlag nr 4/2000 om utlänningars rättigheter och friheter i Spanien så att omedelbara återsändningar (”hot returns”) skulle legaliseras (dvs. olagliga utvisningar av personer från det spanska territoriet utan nödvändiga rättsliga förfaranden). Den föreslagna ändringen skulle tillåta utvisning av olagliga migranter som upptäcks vid gränserna till Ceuta och Melilla, utan att dessa migranter skulle omfattas av något rättsligt förfarande eller rättssäkerhetsgarantier.

  Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, FN:s människorättskommission och många icke-statliga organisationer som är aktiva på området för migranters rättigheter har uttryckt oro över att detta kan komma att leda till urskillningslösa summariska och kollektiva utvisningar av migranter utan att dessa får tillgång till effektiva rättsmedel. Den föreslagna ändringen riskerar att strida mot artikel 13 i den spanska konstitutionen och artiklarna 18 (rätt till asyl) och 19 (skydd mot kollektiva utvisningar och principen omnon-refoulement i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom skulle den strida mot internationell flyktingrätt.

  Mot bakgrund av ovanstående uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

  1. Anser kommissionen att dessa förfaranden är förenliga med EU-lagstiftningens bokstav eller anda, inbegripet EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och/eller gemensamma europeiska värderingar.

  2. Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att hantera de övergrepp som redan förekommit?

  3. Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att hindra sådana övergrepp i framtiden?

  4. Anser kommissionen att den planerade lagstiftningsreformen skulle vara förenlig med EU:s lagstiftning?

  5. Planerar kommissionen att vidta några åtgärder i denna fråga?