Pytanie poselskie - O-000089/2014Pytanie poselskie
O-000089/2014

    Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000089/2014
  do Rady
  art. 128 Regulaminu PE
  Claude Moraes
  Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

  Procedura : 2014/2918(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000089/2014
  Teksty złożone :
  O-000089/2014 (B8-0044/2014)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  W dniu 20 czerwca 2014 r. Komisja przyjęła ostateczne sprawozdanie z wdrożenia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej na lata 2010–2014. Sprawozdanie to miało również stanowić początek dyskusji na temat polityki w tej dziedzinie oraz konsultacji w sprawie zagadnień i priorytetów nowej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego na lata 2015–2019.

  1.  Czy Rada może wskazać, jakie jej zdaniem powinny być główne priorytety i działania w ramach nowej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego?

  2.  Czy Rada może wypowiedzieć się w sprawie harmonogramu, jaki przewiduje w związku z przyjęciem nowej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego i w jaki sposób zamierza uwzględnić wkład Parlamentu?

  Przedłożone: 20.11.2014

  Przekazane: 21.11.2014

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 12.12.2014