Pytanie poselskie - O-000091/2014Pytanie poselskie
O-000091/2014

  Oznaczanie kraju pochodzenia składników mięsnych w przetworzonej żywności

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000091/2014
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Giovanni La Via
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2014/2875(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000091/2014
Teksty złożone :
O-000091/2014 (B8-0101/2015)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Według własnych badań Komisji 90% konsumentów chciałoby wiedzieć, skąd pochodzą składniki mięsne zawarte w przetworzonej żywności. Po skandalu z koniną potrzeba udzielania konsumentom jasnych informacji oraz poprawienia stopnia przejrzystości i rozliczalności w łańcuchu dostaw żywności stała się jeszcze bardziej paląca.

W dniu 17 grudnia 2013 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące obowiązkowego oznaczania kraju lub miejsca pochodzenia mięsa stosowanego jako składnik przetworzonej żywności. Rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności stanowi również, że Komisja może dołączyć do tego sprawozdania wnioski w sprawie zmiany przepisów. Czy Komisja zamierza przedstawić wnioski ustawodawcze w tej sprawie?

Chociaż według sprawozdania Komisji, opartego na konsultacjach z sektorem, oznaczanie kraju pochodzenia mięsa zawartego w przetworzonej żywności może spowodować wzrost cen o ok. 1550%, czy znane są Komisji badania konsumenckie, według których oznaczenie pochodzenia mięsa zawartego w mrożonych lasagne spowoduje wzrost ceny tego produktu średnio zaledwie o 0,015 EUR, a w odniesieniu do sosu bolognese wzrost ten wyniesie tylko 0,008 EUR[1]? Ponadto, jak wynika ze sprawozdania Komisji, informowanie o tym, czy mięso pochodzi z UE czy spoza UE, byłoby znacznie tańszą opcją. Czy wobec tego Komisji wiadomo, że badania pokazują, iż taka opcja byłaby nie do przyjęcia dla konsumentów[2]? Czy Komisja zbadała możliwość dobrowolnego oznaczania pochodzenia mięsa w przetworzonej żywności, która to praktyka jest już dość rozpowszechniona wśród europejskich sprzedawców detalicznych?

Przedłożone: 4.12.2014

Przekazane: 8.12.2014

Termin na udzielenie odpowiedzi: 15.12.2014