Parlamentsfråga - O-000091/2014Parlamentsfråga
O-000091/2014

Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetande livsmedel

Fråga för muntligt besvarande O-000091/2014
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Giovanni La Via, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Förfarande : 2014/2875(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000091/2014
Ingivna texter :
O-000091/2014 (B8-0101/2015)
Omröstningar :
Antagna texter :

Kommissionens egna undersökningar visar att 90 procent av konsumenterna vill veta varifrån köttet i bearbetade livsmedel kommer. I efterdyningarna av hästköttsskandalen finns det ett ännu mer trängande behov av tydlig information till konsumenterna och större öppenhet och redovisningsskyldighet i livsmedelskedjan.

Den 17 december 2013 lade kommissionen fram en rapport för parlamentet och rådet om det obligatoriska angivandet av ursprungsland eller härkomstplats för kött som används som en ingrediens. I förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna fastställs det också att kommissionen får låta rapporten åtföljas av förslag till ändringar av bestämmelserna. Har kommissionen för avsikt att följa upp rapporten med lagstiftningsförslag?

Enligt kommissionens rapport, som grundar sig på samråd med industrin, skulle angivandet av ursprungsland för kött i bearbetade livsmedel kunna leda till en prisökning på 15–50 procent. Känner kommissionen till de konsumentundersökningar som ger vid handen att ursprungsmärkning av kött i fryst lasagne i genomsnitt endast skulle kosta 0,015 euro mer, och när det gäller bolognesesås endast 0,008 euro mer? I kommissionens rapport sägs det vidare att en märkning som anger om köttet kommer från EU eller från tredjeland skulle vara ett mycket billigare alternativ. Är kommissionen medveten om att undersökningar har visat att konsumenterna inte anser detta vara en acceptabel lösning? Slutligen, har kommissionen undersökt den frivilliga märkningen av kött i bearbetade livsmedel, vilket redan nu görs av många europeiska återförsäljare?