Întrebări parlamentare
PDFWORD
17 decembrie 2014
O-000100/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000100/2014
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE

 Subiect: Calea de urmat pentru Frontex

Dată fiind presiunea migrației în creștere, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) este nevoită să își asume un număr sporit de sarcini, inclusiv în urma recent adoptatului Regulament (UE) nr. 656/2014 care reglementează operațiunile comune de căutare și de salvare și Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR). Frontex este implicată îndeaproape în operațiuni comune de gestionare a frontierelor, care includ obligația de căutare și de salvare în conformitate cu legislația UE. Una dintre sarcinile Frontex privește operațiunea comună „Triton”, pe care o coordonează și care a devenit pe deplin operațională la 1 noiembrie 2014; cu toate acestea, rămân neclare contribuțiile pe care le vor avea statele membre în viitor. Comisia este invitată să răspundă la următoarele întrebări:

– Care sunt noile provocări cu care se confruntă Frontex? Care sunt resursele necesare pentru ca Frontex să funcționeze corect în această perioadă marcată de o puternică presiune a migrației? Este Frontex capabilă să își îndeplinească sarcinile cu resursele disponibile în acest moment, inclusiv în ceea ce privește posibile noi solicitări de sprijin venite din partea acelor state membre care nu sunt în prezent gazda niciunei operațiuni? Sunt bugetul și resursele umane disponibile corespunzătoare în raport cu sarcinile?

– De ce sprijin ar avea Frontex nevoie pentru a-și îndeplini mai bine sarcinile? Ar trebui să existe o definire mai clară a rolului Frontex la frontierele aeriene, terestre și maritime ale UE? Care sunt prioritățile strategice ale Frontex?

– Sunt suficiente contribuțiile statelor membre? Există planuri vizând contribuții pe termen lung? Au sprijinit statele membre operațiunile comune în măsura necesară? Ce dificultăți apar în cadrul colaborării Frontex cu statele membre și cum poate fi garantată o cooperare deschisă și transparentă cu statele membre?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate