Parlamentné otázky
PDFWORD
17. decembra 2014
O-000100/2014
Otázka na ústne zodpovedanie O-000100/2014
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, v mene skupiny PPE

 Vec: Perspektívy agentúry Frontex

Keďže migračné tlaky naďalej rastú, Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) preberá čoraz viac úloh, okrem iného aj riadenie pátrania a záchrany v spoločných operáciách na základe nedávno prijatého nariadenia (EÚ) č. 656/2014 a úlohy v súvislosti s nariadením (EÚ) č. 1052/2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR). Frontex sa aktívne zapája do operácií v oblasti spoločného riadenia hraníc, čo v súlade s právnymi predpismi EÚ zahŕňa aj povinnosť pátrania a záchrany. Jedna z úloh Frontexu sa týka spoločnej operácie „Triton“. Operácia ktorú agentúra koordinuje, začala plne fungovať 1. novembra 2014, nie je však jasné, akým spôsobom na ňu členské štáty v budúcnosti budú prispievať. Žiadame Komisiu o zodpovedanie týchto otázok:

– Akým novým výzvam čelí agentúra Frontex? Aké zdroje si Frontex vyžaduje, aby mohol správne fungovať v súčasnej situácii spojenej s vysokými migračnými tlakmi? Je Frontex schopný vykonávať svoje úlohy so zdrojmi, ktoré má k dispozícii aj v prípade, že nové žiadosti o podporu vznesú členské štáty, v ktorých v súčasnosti neprebiehajú žiadne operácie? Zodpovedá rozpočet a personálne zabezpečenie úlohám?

– Akú podporu by Frontex potreboval, aby mohol lepšie plniť svoje úlohy? Mala by byť jeho úloha na vzdušných, pozemných a námorných hraniciach EÚ definovaná jasnejšie? Aké sú jeho strategické priority?

– Sú príspevky členských štátov dostatočné? Existujú dlhodobé plány príspevkov? Podporujú členské štáty operácie v dostatočnej miere? S akými ťažkosťami sa Frontex stretáva pri spolupráci s členskými štátmi a ako je možné zabezpečiť otvorenú a transparentnú spoluprácu členských štátov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia