Parlamentsfråga - O-000001/2015Parlamentsfråga
O-000001/2015

Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Fråga för muntligt besvarande O-000001/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, för utskottet för rättsliga frågor

Förfarande : 2014/2972(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000001/2015
Ingivna texter :
O-000001/2015 (B8-0102/2015)
Omröstningar :
Antagna texter :

I förordning (EU) nr 386/2012 tilldelas Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) flera olika uppgifter för att underlätta och stödja verksamhet i kampen mot intrång i immateriella rättigheter. När KHIM utför dessa uppgifter ska det organisera, administrera och främja kallandet av experter som tillsammans utgör den så kallade observationsgruppen. Kontoret ska också samråda och samarbeta med andra myndigheter på nationell, europeisk och, när så är lämpligt, internationell nivå, skapa synergieffekter med den verksamhet som bedrivs av sådana myndigheter och undvika överlappning av åtgärder.

I enlighet med vad som anges i EU:s handlingsplan för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, föreskrev kommissionens beslut C(2014) 6449 av den 16 september 2014 inrättandet av en expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. Vissa av den expertgruppens uppgifter tycks likna observationsgruppens uppgifter, särskilt vad gäller samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen och utbytet av bästa praxis.

1. Skulle kommissionen kunna förklara skillnaden mellan de uppgifter som tilldelats observationsgruppen respektive expertgruppen om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter? Skulle den i synnerhet kunna redogöra för det mervärde som expertgruppen innebär jämfört med den befintliga observationsgruppen?

2. Kan kommissionen, med tanke på att inrättandet av denna grupp kommer att få ekonomiska konsekvenser, garantera att uppgifterna inte kommer att överlappa varandra, och att onödiga utgifter inte kommer att uppstå, vilket vore i strid med målet att rationalisera resurserna?

3. Kan kommissionen bekräfta att parlamentet kommer att bjudas in att skicka experter som observatörer till expertgruppens möten?