Parlamentin kysymys - O-000002/2015Parlamentin kysymys
O-000002/2015

  Työntekijöiden taloudellisen osallistumisen edistäminen

  Suullisesti vastattava kysymys O-000002/2015
  komissiolle
  työjärjestyksen 128 artikla
  Marita Ulvskog, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2014/2987(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000002/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000002/2015 (B8-0103/2015)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Vuonna 2014 annetussa parlamentin päätöslauselmassa kehotettiin komissiota arvioimaan mahdollisia toiminta-aloitteita, joilla vähennetään rajatylittävien osallistumisjärjestelmien (EFP) esteitä, sekä antamaan tietoa ja lisäämään tietoisuutta asiasta, koska monella eurooppalaisella työntekijällä ja työnantajalla – erityisesti PK-yrityksillä – ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta saada tietoa EFP-järjestelmien oikeudellisista ja verotuksellisista puitteista.

  Tuoreessa komission tutkimuksessa suositellaan viisikohtaista suunnitelmaa työntekijöiden osakeomistuksen (ESO) edistämiseksi.

  Tällaisien toimien täytäntöönpano aiheuttaa kuitenkin merkittäviä haasteita, ja kyseisiin työntekijöihin kohdistuu riskejä.

  1. Kuinka komissio aikoo Euroopan parlamentin päätöslauselman valossa edistää työntekijöiden taloudellista osallistumista, ja mitä tuoreesta pilottihankkeesta on opittu?

  2. Miten komissio aikoo varmistaa, että neuvoston vuoden 1992 suosituksessa asetettuja periaatteita noudatetaan, ts. osallistuminen ei korvaa palkkoja, ei aiheuta syrjintää eikä ole ristiriidassa päätöksentekoon osallistumisen kanssa?

  3. Miten komissio aikoo edistää työntekijöiden osallistumisjärjestelmien parhaita käytäntöjä?

  4. Miten komissio aikoo varmistaa, että työntekijät ja heidän edustajansa osallistuvat tällaisien järjestelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon?

  5. Aikooko komissio kehittää strategisen omistajuuden malleja ESO-järjestelmissä oleville työntekijöiden osakkeille yritysten ja niiden työntekijöiden pitkän aikavälin etujen palvelemiseksi?

  6. Mitä toimenpiteitä olisi toteutettava, jotta suojellaan työntekijöiden yritykseen sijoitettuja säästöjä kriisin tapauksessa tai yrityksen tullessa maksukyvyttömäksi, jotta vältetään työpaikan (tulojen) ja säästöjen samanaikaisen menettämisen kaksinkertainen uhka?