Parlementaire vraag - O-000002/2015Parlementaire vraag
O-000002/2015

Bevordering van financiële participatie van werknemers

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000002/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Marita Ulvskog, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2014/2987(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000002/2015
Ingediende teksten :
O-000002/2015 (B8-0103/2015)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het Parlement heeft in een resolutie van 2014 aan de Commissie gevraagd een evaluatie uit te voeren van mogelijke beleidsinitiatieven ter vermindering van de belemmeringen voor grensoverschrijdende regelingen voor financiële participatie van werknemers (FPW) en te zorgen voor meer informatieverstrekking en kennis over dit onderwerp, aangezien veel Europese werknemers en werkgevers (in het bijzonder van kmo's) momenteel geen toegang hebben tot informatie over het juridische en fiscale kader voor FPW-regelingen.

In een recent onderzoek van de Commissie wordt een vijfpuntenplan aanbevolen ter bevordering van het werknemersaandeelhouderschap (employee share ownership, ESO).

Er zijn echter belangrijke uitdagingen voor de uitvoering van een dergelijk beleid. Ze houdt eveneens risico's in voor de betrokken werknemers.

1. Hoe denkt de Commissie, in het licht van de resolutie van het EP, de financiële participatie van werknemers te bevorderen en welke lering kan worden getrokken uit het recente proefproject?

2. Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat de beginselen van de aanbeveling van de Raad van 1992 worden geëerbiedigd, zoals geen vervanging van het loon, geen discriminatie en geen vermenging met deelname aan de besluitvorming?

3. Hoe denkt de Commissie de beste praktijken in verband met werknemersaandeelhouderschap te bevorderen?

4. Hoe denkt de Commissie te zorgen voor de deelname van werknemers en de inclusie van werknemersvertegenwoordigers in de planning en uitvoering van dergelijke regelingen?

5. Is de Commissie voornemens modellen te ontwikkelen voor een strategisch aandeelhouderschap van werknemers in ESO-regelingen, teneinde de langetermijnbelangen van het bedrijf en zijn werknemers te dienen?

6. Welke maatregelen moeten worden getroffen om de spaargelden die werknemers in een bedrijf hebben geïnvesteerd te beschermen tijdens een crisis of wanneer het bedrijf insolvent wordt, teneinde het tweevoudige risico voor werknemers te voorkomen (tegelijkertijd hun werk/inkomen en hun spaargeld verliezen)?