Förfarande : 2014/2987(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000002/2015

Ingivna texter :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Debatter :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 25k
22 januari 2015
O-000002/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000002/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Marita Ulvskog, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 Angående: Främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet
 Svar i kammaren 

I sin resolution från 2014 uppmanade parlamentet kommissionen att bedöma potentiella politiska initiativ för att minska problem i samband med gränsöverskridande system för arbetstagares ekonomiska delaktighet samt att informera och höja medvetenheten om frågan, eftersom många europeiska arbetstagare och arbetsgivare – särskilt små och medelstora företag – inte har tillgång till information om rättsliga och skattemässiga ramar för system för arbetstagares ekonomiska delaktighet.

I en färsk studie från kommissionen rekommenderas en fempunktsplan för att främja aktieägande för de anställda.

Genomförandet av en sådan politik innebär dock stora svårigheter och risker för de arbetstagare som deltar.

1. Hur tänker kommissionen att göra för att främja arbetstagarnas ekonomiska delaktighet med Europaparlamentets resolution i åtanke, och vilka slutsatser har dragits av det nyligen genomförda pilotprojektet?

2. Hur tänker kommissionen att göra för att garantera att de principer som fastställs i rådets rekommendation från 1992 följs, dvs. att ingen ersättning av löner sker, att diskriminering undviks och att det är förenligt med deltagande i beslutsprocessen?

3. Hur tänker kommissionen att göra för att främja bästa praxis för system med personalägande?

4. Hur planerar kommissionen att garantera arbetstagarnas deltagande och att arbetstagarföreträdare ingår i planeringen och genomförandet av sådana system?

5. Har kommissionen för avsikt att utveckla modeller för strategiskt ägande när det gäller arbetstagares andelar i system för aktieägande för de anställda för att det ska tjäna företagens och de anställdas långsiktiga intressen?

6. Vilka åtgärder bör vidtas för att skydda arbetstagarnas besparingar i ett företag i händelse av kris eller om företaget blir insolvent så att inte arbetstagaren förlorar både sitt arbete (inkomsten) och sina besparingar på samma gång?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy