Парламентарен въпрос - O-000003/2015Парламентарен въпрос
O-000003/2015

Нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени

Въпрос с искане за устен отговор O-000003/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iratxe García Pérez, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

Процедура : 2014/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000003/2015
Внесени текстове :
O-000003/2015 (B8-0104/2015)
Гласувания :
Приети текстове :

В съобщението си от 25 ноември 2013 г. (COM(2013)0833) относно премахването на гениталното осакатяване на жени (ГОЖ) Комисията възприема цялостен и широкообхватен подход за прекратяване на ГОЖ. В съобщението се изброяват действия, но не се установяват срокове. ЕП изразява загриженост по повод практическите аспекти на прилагането на посочения план за действия и относно политическите и правните инструменти, с които ЕС разполага, за да премахне ГОЖ на територията на Съюза и отвъд нея.

Какви действия е предприела Комисията до момента, за да гарантира прилагането на препоръките, съдържащи се в заключенията на Съвета от 5-6 юни 2014 г.? Какви конкретни мерки ще вземе Комисията, за да насърчи държавите членки да разработят специфични показатели за ГОЖ като част от последващите действия на ЕС след Пекинската платформа за действие на ООН? В съобщението си Комисията признава, че „законодателството, ефективното наказателно преследване и осъждането на виновните родители и лица, извършващи обрязването, се признават за най-важните средства, разубеждаващи родителите да осакатяват дъщерите си [...]“

По какъв начин Комисията ще подкрепя държавите членки да приемат и да прилагат законодателство, забраняващо ГОЖ[1], и да допринасят за тази политика във външните си отношения? По-конкретно какви мерки ще бъдат взети, за да се гарантира по-доброто прилагане на санкциите срещу извършителите в държавите членки? Предоставя ли се на служителите на делегациите на ЕСВД подходящо обучение?

Склонна ли е Комисията да финансира жизненоважни услуги за подкрепа на пострадалите, както се препоръчва от Консултативния комитет за равните възможности на жените и мъжете[2]? Какви конкретни мерки ще предприеме Комисията, за да гарантира защитата на лицата, търсещи убежище по причини, свързани с ГОЖ, в съответствие с преработената директива за процедурите за убежище (2013/32/EC)?

Как ще гарантира Комисията, че работата й по оперативното планиране в областта на правосъдието и вътрешните работи ще се координира с поетите ангажименти за прекратяване на насилието срещу жени? Какви конкретни стъпки са предприети до момента, за да се гарантира присъединяването на ЕС и държавите членки към Истанбулската конвенция? Има ли намерение Комисията да следва препоръките от резолюцията на ЕП от 25 февруари 2014 г. относно борбата с насилието над жени и в близко бъдеще да внесе предложение за акт, установяващ мерки за насърчаване и подкрепа на дейността на държавите членки в областта на превенцията на насилието над жени и момичета?