Parlamentní otázka - O-000003/2015Parlamentní otázka
O-000003/2015

  Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000003/2015
  Komisi
  článek 128 jednacího řádu
  Iratxe García Pérez, za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

  Postup : 2014/2988(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000003/2015
  Předložené texty :
  O-000003/2015 (B8-0104/2015)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Komise ve svém sdělení nazvaném „Konec praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“ ze dne 25. listopadu 2013 (COM(2013)0833) zaujala komplexní a analytický postoj, jehož cílem je ukončit praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (Female Genital Mutilation, FGM). Uvádí sice výčet postupů, ale chybí v něm jakýkoli časový harmonogram. Parlament vyjadřuje obavy ohledně praktické stránky uplatňování tohoto akčního plánu a také ostatních politických a právních nástrojů k potírání FGM na území EU i mimo něj, jimiž EU disponuje.

  Jaké kroky dosud Komise podnikla, aby zajistila uvedení doporučení obsažených v závěrech Rady z 5.–6. června 2014 do praxe? Jaká konkrétní opatření Komise přijme, aby členské státy povzbudila k vypracování specifických ukazatelů pro FGM, které tvoří část opatření, jež se EU rozhodla přijmout v návaznosti na závěry pekingské akční platformy OSN? Komise ve svém výše uvedeném sdělení uznává, že „právní předpisy, účinné stíhání a odsouzení vinných rodičů a obřezávaček, fungují jako zásadní faktory, které odrazují rodiče od mrzačení svých dcer“.

  Jak hodlá Komise podpořit členské státy k přijetí a vynucení legislativy zakazující FGM[1] a jak podpoří tuto politiku ve svých vnějších vztazích? Zejména je třeba se ptát, jaká opatření budou členskými státy přijata za účelem zajištění důslednějšího uplatňování sankcí vůči pachatelům? Dostává personál Evropské služby pro vnější činnost ve všech delegacích odpovídající školení?

  Je Komise ochotna uvolnit prostředky na financování důležitých podpůrných služeb, jak doporučuje Poradní výbor pro rovné příležitosti žen a mužů?[2] Jaká konkrétní opatření Komise přijme, aby zajistila ochranu žadatelů o azyl, kteří se o něj ucházejí z důvodů vztahujících se k FGM, podle směrnice o azylovém řízení v přepracovaném znění (2013/32/EU)?

  Jak se Komise ujistí o tom, že bude její práce na operačním plánování v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí navazovat na její současné závazky k zabránění páchání násilí na ženách? Jaké konkrétní kroky byly doposud podniknuty k zajištění dodržování Istanbulské úmluvy ze strany EU a členských států? Má Komise v úmyslu řídit se doporučeními uvedenými v usnesení Parlamentu ze dne 25. února 2014 ohledně boje proti násilí páchanému na ženách a podat v brzké době návrh aktu zavádějícího opatření k prosazování a podpoře kroků členských států v oblasti prevence násilí páchaného na ženách a dívkách?