Parlamenta jautājums - O-000003/2015Parlamenta jautājums
O-000003/2015

  Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (SDZK)

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000003/2015
  Komisijai
  Reglamenta 128. pants
  Iratxe García Pérez, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2014/2988(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000003/2015
  Iesniegtie teksti :
  O-000003/2015 (B8-0104/2015)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Komisija savā 2013. gada 25. novembra paziņojumā „Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana” (COM(2013)0833) pauž holistisku un transversālu pieeju sieviešu dzimumorgānu kropļošanas (SDZK) izbeigšanai. Tajā ir uzskaitīti pasākumi, bet nav noteikti termiņi. Parlamentam ir bažas par praktiskiem īstenošanas aspektiem saistībā ar šo rīcības plānu un citiem politiskiem, kā arī tiesiskiem instrumentiem, kas ir ES rīcībā, lai izskaustu SDZK Savienības teritorijā un ārpus tās.

  Kādus pasākumus Komisija līdz šim ir veikusi, lai nodrošinātu Padomes 2014. gada 5.–6. jūnija secinājumos pausto ieteikumu īstenošanu? Kādus konkrētus pasākumus Komisija veiks, lai mudinātu dalībvalstis izstrādāt konkrētus rādītājus attiecībā uz SDZK, kā daļu no ES darba pie ANO Pekinas rīcības platformas īstenošanas? Minētajā paziņojumā Komisija atzīst, ka „tiesību akti, efektīva kriminālvajāšana un vainīgo vecāku un manipulāciju veicēju notiesāšana ir būtiska [...]” , lai panāktu atturēšanu [no šādas prakses].

  Kādā veidā Komisija atbalstīs dalībvalstis, tām īstenojot un piemērojot tiesību aktus SDZK aizliegšanai[1], un kādā veidā Komisija šo politiku atbalstīs ārējās attiecībās? Jo īpaši — kādi pasākumi tiks veikti, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis efektīvāk piemēro sodus vainīgajiem? Vai tiek pienācīgi apmācīti Eiropas Ārējās darbības dienesta darbinieki visās delegācijās?

  Vai Komisija piekristu finansēt svarīgus atbalsta pakalpojumus, kā to ieteikusi Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja[2]? Kādus konkrētus pasākumus Komisija veiks, lai nodrošinātu patvēruma meklētāju aizsardzību saistībā ar SDZK, saskaņā ar pārskatīto Patvēruma procedūras direktīvu (2013/32/ES)?

  Kādā veidā Komisija nodrošinās, ka tās darbs pie operatīvās plānošanas tieslietu un iekšlietu jomā atbildīs spēkā esošajām saistībām izbeigt vardarbību pret sievietēm? Kas konkrēti līdz šim ir izdarīts, lai nodrošinātu, ka ES un dalībvalstis ievēro Stambulas konvenciju? Vai Komisija plāno ievērot Parlamenta 2014. gada 25. februāra rezolūcijā par vardarbības pret sievietēm apkarošanu paustos ieteikumus un tuvākajā laikā iesniegt tiesību akta priekšlikumu, kas noteiktu pasākumus, ar kuriem veicina un atbalsta dalībvalstu rīcību vardarbības pret sievietēm un meitenēm novēršanai?