Parlamendi esitatud küsimus - O-000008/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000008/2015

Alkoholistrateegia

Suuliselt vastatav küsimus O-000008/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2015/2543(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000008/2015
Esitatud tekstid :
O-000008/2015 (B8-0108/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Liigne alkoholitarvitamine on endiselt välditavate surmajuhtumite ja haiguste kolmas peamine põhjustaja Euroopas ning rohkem kui 60 kroonilise haiguse, sealhulgas vähi, südame- ja maksahaiguste riskitegur. Alkoholi kuritarvitamine on seotud ka rasvumisega, mis on tõsine rahvatervist mõjutav probleem ja välditavate haiguste neljas peamine põhjustaja Euroopas. Lisaks on alkoholi kuritarvitamine ja -sõltuvus seotud muude sotsiaalsete probleemidega, nagu töölt puudumine, perekondade lagunemine ja vägivald. Euroopas on maailma kõrgeim alkoholitarbimise määr.

Eeltoodut silmas pidades ja võttes arvesse asjaolu, et komisjoni varasem ELi strateegia, mille eesmärk oli liikmesriikide toetamine alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel, lõppes 2012. aastal, palutakse komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

1. Kas komisjon kavatseb esitada ettepanekuid uue alkoholistrateegia kohta? Kas komisjon võiks selgitada, kas kõnealusele kavale lisaks võetakse ka muid meetmeid?

2. Kas uues dokumendis eristatakse asjakohaselt alkoholitarbimise ja alkoholitoodetega seotud käitumismustreid ja hoiakuid?

3. Kas komisjon võiks selgitada, miks ei ole veel avaldatud uut eraldi aruannet alkohoolsete jookide koostisosade ja toitumisalase teabe esitamise nõude kohaldamise kohta, arvestades, et tarbijatele toidualase teabe esitamist käsitlevas määruses (EL) nr 1169/2011 nõuti sellise aruande esitamist 2014. aasta detsembriks? Kas komisjon kavatseb endiselt selle aruande koostada?

4. Võttes arvesse ELi alkoholi- ja tervisefoorumi raames saadud kogemust, kas komisjon kavandab kindlaid algatusi, et edendada sidusrühmade koordineerimist ja nende kaasamist?