Förfarande : 2015/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000008/2015

Ingivna texter :

O-000008/2015 (B8-0108/2015)

Debatter :

PV 27/04/2015 - 16
CRE 27/04/2015 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 25k
30 januari 2015
O-000008/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000008/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Alkoholstrategi
 Svar i kammaren 

Skadlig alkoholkonsumtion är fortfarande den tredje största orsaken till dödsfall och sjukdomar som hade kunnat förebyggas i EU och en riskfaktor för mer än 60 kroniska sjukdomar, bland annat cancer samt hjärt- och leversjukdomar. Alkoholmissbruk är även förknippat med fetma, som är ett stort folkhälsoproblem och den fjärde största orsaken till sjukdomar som hade kunnat förebyggas i EU. Dessutom hänger alkoholmissbruk och alkoholberoende ihop med andra sociala problem som sjukfrånvaro, splittrade familjer och våld. EU har den största alkoholkonsumtionen i världen.

Kan kommissionen mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av dess tidigare EU-strategi för att hjälpa medlemsstaterna att minska alkoholens skadeverkningar, som löpte ut 2012, besvara följande frågor:

1. Ämnar kommissionen lägga fram förslag till en ny alkoholstrategi? Kan kommissionen meddela om det kommer att vidtas andra åtgärder utöver denna plan?

2. Kommer man i det nya strategidokumentet att göra lämplig åtskillnad mellan människors beteende och attityder när det gäller alkoholkonsumtion och mellan olika alkoholprodukter?

3. Kan kommissionen förklara varför ingen ny separat rapport ännu har offentliggjorts om tillämpningen av kraven att tillhandahålla information om beståndsdelarna i alkoholdrycker och om alkoholdryckers näringsvärde, trots att man i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna fastställde att en sådan rapport ska läggas fram senast i december 2014? Har kommissionen fortfarande för avsikt att utarbeta denna rapport?

4. Planerar kommissionen, mot bakgrund av erfarenheterna av det europeiska forumet för alkohol och hälsa, något initiativ för att uppmuntra samordning och involvering av de olika aktörerna?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy