Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000028/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000028/2015

  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) - ανθρώπινοι πόροι απαραίτητοι για την εκπλήρωση της καταστατικής του εντολής να παρακολουθεί τις χονδρικές αγορές ενέργειας

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000028/2015
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  Διαδικασία : 2015/2627(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000028/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000028/2015 (B8-0118/2015)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας προβλέπει συνολικό πλαίσιο παρακολούθησης των χονδρικών αγορών ενέργειας για τον εντοπισμό και την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών στις αγορές. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τη σημασία των διατάξεων αυτών για την επίτευξη μιας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς που να λειτουργεί αποτελεσματικά αφενός και των συναφών στόχων της Ενεργειακής Ένωσης αφετέρου; Ποιες είναι, αντιστρόφως, κατά την άποψη της Επιτροπής, οι δυνητικές συνέπειες της αποτυχίας της αποτελεσματικής παρακολούθησης των χονδρικών αγορών ενέργειας;

  Ο Κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας αναθέτει ρόλο κλειδί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) στον τομέα της παρακολούθησης της χονδρικής αγοράς. Συγκεκριμένα, ο ACER θα πρέπει να αναλαμβάνει την αρχική διερευνητική εξέταση, ανάλυση και αξιολόγηση μεγάλου αριθμού συναλλαγών της αγοράς από τις 7 Οκτωβρίου 2015. Έχει άραγε επίγνωση η Επιτροπή του γεγονότος ότι, ελλείψει ανθρωπίνων πόρων, ο ACER δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντα αυτά και να εκπληρώσει την εντολή του που του ανατέθηκε δυνάμει του προαναφερθέντος Κανονισμού, καθώς και ότι ο Οργανισμός έχει επισημάνει επανειλημμένως το πρόβλημα αυτό;

  Βάσει λεπτομερούς ανάλυσης των καθηκόντων, ο ACER υπολογίζει ότι χρειάζεται 45 επιπλέον μέλη προσωπικού με πλήρη απασχόληση για τη λειτουργία του νέου πλαισίου παρακολούθησης, αριθμός συγκρίσιμος με αυτό των ανθρωπίνων πόρων που είναι στη διάθεση της Ομοσπονδιακής Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας των ΗΠΑ για την εκτέλεση παρομοίων καθηκόντων. Εντούτοις, προς το παρόν έχει εγκριθεί η πρόσληψη 15 μόνο συμπληρωματικών μελών του προσωπικού του Οργανισμού, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Αναγνωρίζει άραγε η Επιτροπή ότι δεν επαρκεί ο αριθμός αυτός; Έχει άραγε επίσης επίγνωση η Επιτροπή του γεγονότος ότι ο Οργανισμός δεν θα μπορέσει να καλύψει το κενό αυτό με την εσωτερική ανακατανομή του προσωπικού του, λαμβανόμενης υπόψη της ανάγκης να διατηρηθούν και να εντατικοποιηθούν δραστηριότητες σε άλλους τομείς και δεδομένου ότι χρειάζεται διαφορετική και μάλιστα πολύ εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη (στον τομέα της εμπορίας ενέργειας και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών); Συμμερίζεται άραγε η Επιτροπή την άποψη ότι είναι εξίσου ανέφικτο να καλυφτεί το κενό με εμπειρογνώμονες από εθνικές ρυθμιστικές αρχές που επίσης υφίστανται πιέσεις σε συνάρτηση με το προσωπικό τους και που πρέπει να αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας;

  Μπορεί η Επιτροπή να αναλάβει τη δέσμευση ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016 θα προτείνει τις απαραίτητες πιστώσεις για τη διάθεση των επειγόντως αναγκαίων συμπληρωματικών ανθρώπινων πόρων για τον Οργανισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων του Κανονισμού για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας;