Parlamendi esitatud küsimus - O-000028/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000028/2015

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) - energia hulgimüügituru järelevalve kui ameti seadusjärgse ülesande teostamiseks vajalik personal

Suuliselt vastatav küsimus O-000028/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Jerzy Buzek, Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

Menetlus : 2015/2627(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000028/2015
Esitatud tekstid :
O-000028/2015 (B8-0118/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT) näeb ette igakülgse hulgimüügiturgude järelevalvevõrgustiku, et avastada ja hoida ära turu kuritarvitamist. Kui tähtsaks peab komisjon neid sätteid hästitoimiva energia siseturu ja energialiidu sellega seotud eesmärkide saavutamisel? Ja millised oleksid komisjoni hinnangul potentsiaalsed tagajärjed, kui energia hulgimüügiturgu ei suudeta tõhusalt jälgida?

REMITiga määratakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) võtmetähtsusega roll hulgimüügituru järelevalves. Eelkõige peab ACER alates 7. oktoobrist 2015 teostama suure hulga turutehingute esmast sõelumist, analüüsi ja hindamist. Kas komisjon on teadlik, et puuduliku personali tõttu ei saa ACER neid ülesandeid ega REMITiga saadud volitusi täita ning et ACER on seda probleemi mitmel korral esile toonud?

Ülesannete üksikasjaliku analüüsi põhjal hindab ACER, et vajab uue järelevalvevõrgustiku juhtimiseks 45 täiskohaga lisatöötajat, mis oleks suuruselt võrreldav USA föderaalses energeetika regulatiivkomisjonis sarnaste ülesannete täitmiseks ette nähtud personaliga. Kuid siiani on ametile antud luba värvata REMITi jaoks vaid 15 lisatöötajat. Kas komisjon tunnistab, et sellest ei piisa? Kas komisjon on ka teadlik asjaolust, et arvestades vajadust jätkata ja tõhustada tegevusi muudes valdkondades ning nõutavaid väga spetsiifilisi oskusteadmisi (energia ja finantstehingute valdkonnas), ei saa amet seda tühimikku täita asutuse sees personali ümber paigutades? Kas komisjon on nõus, et sama ebatõenäoline on tühimiku täitmine ekspertidega riiklikest reguleerivatest asutustest, mille personal on samuti piiratud ja mis peavad täitma REMITist tulenevaid kohustusi?

Kas komisjon saab lubada, et ta esitab ettepaneku lisada 2016. aasta eelarveprojekti vajalikud assigneeringud, et ametil oleks võimalik värvata lisatöötajad, kes on hädavajalikud REMITi sätete täieliku rakendamise ja täitmise tagamiseks?