Întrebare parlamentară - O-000028/2015Întrebare parlamentară
O-000028/2015

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) - resursele umane necesare pentru îndeplinirea mandatului său statutar de monitorizare a piețelor angro de energie

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000028/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Jerzy Buzek, în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Procedură : 2015/2627(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000028/2015
Texte depuse :
O-000028/2015 (B8-0118/2015)
Voturi :
Texte adoptate :

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) prevede un cadru cuprinzător de monitorizare a piețelor angro pentru a detecta și descuraja abuzului de piață. Cum evaluează Comisia importanța acestor dispoziții pentru realizarea unei piețe interne a energiei funcționale și pentru îndeplinirea obiectivelor conexe ale uniunii energetice? Pe de altă parte, care ar fi în opinia Comisiei posibilele consecințe ale monitorizării necorespunzătoare a piețelor angro de energie?

REMIT conferă Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) un rol-cheie în monitorizarea pieței angro. În special, ACER va trebui să efectueze verificarea, analiza și evaluarea inițiale ale unui număr mare de tranzacții începând din 7 octombrie 2015. Comisia știe că, din cauza faptului că nu dispune de resurse umane suficiente, ACER nu va putea îndeplini aceste sarcini și nici mandatul care i-a fost încredințat în temeiul REMIT și că agenția a ridicat această problemă în mai multe rânduri?

Pe baza unei analize detaliate a sarcinilor, ACER consideră că are nevoie de 45 de angajați suplimentari cu normă întreagă pentru a putea pune în aplicare noul cadrul de monitorizare, ceea ce ar fi comparabil cu resursele umane utilizate de Comisia federală de reglementare energetică a Statelor Unite pentru îndeplinirea unor sarcini similare. Totuși, până în prezent, agenția a fost autorizată să angajeze doar 15 persoane suplimentare în cadrul REMIT. Comisia recunoaște că acest lucru este insuficient? De asemenea, Comisia este conștientă de faptul că agenția nu va putea acoperi această lacună prin simpla reorganizare a resurselor la nivel intern, având în vedere necesitatea de a menține și intensifica activitățile în alte domenii și din cauza cunoștințelor de specialitate deferite și foarte specifice necesare (în domeniul energiei și al tranzacțiilor financiare)? Comisia este de acord cu faptul că este deopotrivă de irealist ca această lacună să fie acoperită cu experți din cadrul autorităților de reglementare naționale, care dispun și ele de resurse umane limitate și care trebuie să își îndeplinească propriile responsabilități în temeiul REMIT?

Comisia se poate angaja să propună în proiectul său de buget pe 2016 creditele necesare pentru a pune la dispoziția agenției resursele umane suplimentare de care are nevoie urgentă, asigurându-se astfel că dispozițiile din cadrul REMIT sunt puse în aplicare și respectate pe deplin?