Parlamentsfråga - O-000028/2015Parlamentsfråga
O-000028/2015

  Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) - personalresurser som krävs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade mandat att övervaka grossistmarknaderna för energi

  Fråga för muntligt besvarande O-000028/2015
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Jerzy Buzek, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  Förfarande : 2015/2627(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000028/2015
  Ingivna texter :
  O-000028/2015 (B8-0118/2015)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi inrättas ett omfattande system för övervakning av grossistmarknader i syfte att upptäcka och förhindra marknadsmissbruk. Hur viktiga anser kommissionen att dessa bestämmelser är för att få till stånd en välfungerande intern energimarknad och uppnå energiunionens därmed sammanhängande mål? Vad skulle enligt kommissionen kunna hända om man misslyckas med att effektivt övervaka grossistmarknaderna för energi?

  Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) får genom förordningen en central roll vid övervakningen av grossistmarknaderna. Framför allt kommer Acer att utföra en inledande kontroll, analys och bedömning av ett stort antal marknadstransaktioner från och med den 7 oktober 2015. Är kommissionen medveten om att Acer på grund av personalbrist inte kommer att kunna utföra dessa uppgifter och fullgöra sitt mandat enligt förordningen och att byrån flera gånger har uppmärksammat detta problem?

  Efter att i detalj ha analyserat uppgifterna gör Acer bedömningen att det skulle krävas 45 ytterligare heltidstjänster för att förvalta det nya övervakningssystemet, vilket skulle kunna jämföras med personal som utstationeras av USA:s Federal Energy Regulatory Commission för att utföra liknande uppgifter. Hittills har dock byrån bara fått 15 nya anställda för de uppgifter som anges i förordningen. Erkänner kommissionen att detta är otillräckligt? Är kommissionen dessutom medveten om att byrån inte kommer fylla denna lucka genom att omfördela personal internt, eftersom byrån måste upprätthålla och intensifiera sin verksamhet på andra områden och eftersom de personer som nu behövs måste besitta andra och mycket specifika sakkunskaper (inom handel med energi och finansiell handel)? Håller kommissionen med om att det också är orealistiskt att fylla luckan med experter från nationella tillsynsmyndigheter, som ju också har begränsat med personal och som måste fullfölja sina egna förpliktelser enligt förordningen.

  Kan kommissionen utfästa sig att i sitt budgetförslag för 2016 föreslå nödvändiga anslag för att tillhandahålla byrån de personalresurser som omgående behövs, så att bestämmelserna i den ovannämnda förordningen genomförs och efterlevs till fullo?