Парламентарен въпрос - O-000036/2015Парламентарен въпрос
O-000036/2015

  Ангажиментът на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие

  Въпрос с искане за устен отговор O-000036/2015
  до Комисията
  Член 128 от Правилника за дейността
  Linda McAvan, от името на Комисия по развитие

  Процедура : 2015/2611(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000036/2015
  Внесени текстове :
  O-000036/2015 (B8-0114/2015)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  През 2005 г. държавите – членки на ЕС, поеха ангажимент към настоящата година (2015 г.) да увеличат размера на официалната помощ за развитие, която предоставят, до 0,7% от своя брутен национален доход (БНД). Държавите членки, които се присъединиха през 2004 г. или по-късно, поеха ангажимент да се стремят да достигнат 0,33% до 2015 г.

  През 2013 г. четири държави членки бяха достигнали или надвишили своите цели по отношение на равнището на официалната помощ за развитие, а официалната помощ за развитие, предоставяна общо от ЕС, беше 0,43% от БНД.

  1. Какви допълнителни действия възнамерява да предприеме Комисията, за да спомогне за потвърждаването от държавите – членки на ЕС, на техните ангажименти по отношение на официалната помощ за развитие преди провеждането в Адис Абеба през периода 13 – 16 юли 2015 г. на международната конференция относно финансирането за развитието?

  2. Комисията съгласна ли е с идеята, че трайният и засилен ангажимент за предоставянето на официална помощ за развитие е също изключително важен за успешното провеждане на международните конференции в Адис Абеба, Ню Йорк и Париж тази година, на които следва да бъдат постигнати споразумения относно финансирането за развитието, целите за устойчиво развитие и действията за борба срещу изменението на климата за периода до 2030 г.?