Парламентарен въпрос - O-000036/2015Парламентарен въпрос
O-000036/2015

Ангажиментът на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие

Въпрос с искане за устен отговор O-000036/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Linda McAvan, от името на Комисия по развитие

Процедура : 2015/2611(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000036/2015
Внесени текстове :
O-000036/2015 (B8-0114/2015)
Гласувания :
Приети текстове :

През 2005 г. държавите – членки на ЕС, поеха ангажимент към настоящата година (2015 г.) да увеличат размера на официалната помощ за развитие, която предоставят, до 0,7% от своя брутен национален доход (БНД). Държавите членки, които се присъединиха през 2004 г. или по-късно, поеха ангажимент да се стремят да достигнат 0,33% до 2015 г.

През 2013 г. четири държави членки бяха достигнали или надвишили своите цели по отношение на равнището на официалната помощ за развитие, а официалната помощ за развитие, предоставяна общо от ЕС, беше 0,43% от БНД.

1. Какви допълнителни действия възнамерява да предприеме Комисията, за да спомогне за потвърждаването от държавите – членки на ЕС, на техните ангажименти по отношение на официалната помощ за развитие преди провеждането в Адис Абеба през периода 13 – 16 юли 2015 г. на международната конференция относно финансирането за развитието?

2. Комисията съгласна ли е с идеята, че трайният и засилен ангажимент за предоставянето на официална помощ за развитие е също изключително важен за успешното провеждане на международните конференции в Адис Абеба, Ню Йорк и Париж тази година, на които следва да бъдат постигнати споразумения относно финансирането за развитието, целите за устойчиво развитие и действията за борба срещу изменението на климата за периода до 2030 г.?