Parlamentsfråga - O-000036/2015Parlamentsfråga
O-000036/2015

EU-medlemsstaternas åtagande för offentligt utvecklingsbistånd (ODA)

Fråga för muntligt besvarande O-000036/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Linda McAvan, för utskottet för utveckling

Förfarande : 2015/2611(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000036/2015
Ingivna texter :
O-000036/2015 (B8-0114/2015)
Omröstningar :
Antagna texter :

2005 utfäste sig EU:s medlemsstater att fram till 2015 höja sitt offentliga utvecklingsbistånd (ODA) till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). De medlemsstater som anslöt sig 2004 eller senare har utfäst sig att försöka nå 0,33 procent 2015.

2013 hade fyra medlemsstater nått eller passerat sitt mål för ODA, och EU:s sammanlagda ODA uppgick till 0,43 procent av BNI.

1. Vilka ytterligare åtgärder avser kommissionen att vidta för att bidra till att EU:s medlemsstater verkligen bekräftar sina ODA-åtaganden före den internationella konferens om utvecklingsfinansiering som kommer att äga rum den 13–16 juli 2015 i Addis Abeba?

2. Håller kommissionen med om att det också är extremt viktigt med ett fortsatt och förstärkt åtagande för tillhandahållande av ODA för att uppnå ett positivt resultat vid de internationella konferenser som i år kommer att hållas i Addis Abeba, New York och Paris, vid vilka överenskommelser om utvecklingsfinansiering, de hållbara utvecklingsmålen och klimatinsatser fram till 2030 bör nås?