Парламентарни въпроси
PDF 206kWORD 30k
20 април 2015 г.
O-000040/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000040/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, от името на групата ALDE

 Относно: Намалени ставки на ДДС за цифрови книги и вестници

Основната цел на програмата на ЕС в областта на цифровите технологии е развитието на единен цифров пазар с цел да се постигне интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа, така че да се насърчат иновациите, икономическият растеж и напредъкът.

Междувременно действащите правила за ДДС не позволяват да се прилагат намалени ставки на ДДС към предоставяните по електронен път услуги, като например електронните книги и вестници, което ги поставя в неизгодно положение в сравнение с печатните книги и вестници. Това не само нарушава конкуренцията, но е и в противоречие с целите на програмата на ЕС в областта на цифровите технологии и стратегията „ЕС 2020“ за икономика, основана на знанието.

Комисията признава на хартия, че подобни стоки и услуги следва да се облагат със същата ставка на ДДС и че технологичният напредък следва да бъде взет предвид(1), но въпреки това не заема активна позиция в текущия преглед на европейското законодателство в областта на ДДС. След решението на Съда на ЕС(2) за забрана на Франция и Люксембург да прилагат намалена ставка на ДДС за доставката на електронни книги, Комисията, вместо да предприеме решителни мерки за справяне с дискриминационното облагане на цифровите услуги с ДДС, заявява, че е твърде рано да се размишлява за различните варианти (писмо от комисар Московиси от 25 март 2015 г.).

На 19 март 2015 г. министрите на културата на Германия, Франция, Италия и Полша поискаха от ЕС да въведе същите намалени ставки на ДДС за електронните книги както за печатните книги, като наблегнаха, че принципът на технологична неутралност трябва да бъде ясно заявен на европейско равнище, така че иновациите и развитието на цифровите книги да не бъде застрашено(3).

За да отговори на стоящите на дневен ред предизвикателства посредством осигуряване на спешно необходимия тласък на европейската икономика и гарантиране на водещата позиция на Европа в цифровата икономика, Комисията ще предприеме ли крайно закъснелите и необходими мерки, за да представи във възможно най-кратък срок предложения за ставки на ДДС, които отразяват новата реалност в ерата на интернет?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp140070bg.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност