Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 206kWORD 29k
20 Απριλίου 2015
O-000040/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000040/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για ψηφιακά βιβλία και εφημερίδες

Πρωταρχικός στόχος του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ είναι η ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τη δημιουργία μιας ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, έτσι ώστε να τονωθούν η καινοτομία, η οικονομική μεγέθυνση και η πρόοδος.

Εν τω μεταξύ, οι υπάρχοντες κανόνες για τον ΦΠΑ δεν επιτρέπουν την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία και εφημερίδες, κάτι που τις θέτει σε δυσμενή θέση σε σύγκριση μα τα έντυπα βιβλία και τις εφημερίδες. Αυτό όχι μόνο στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, αλλά είναι και αντίθετο τόσο προς τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ όσο και της Στρατηγικής ΕΕ 2020 για μια οικονομία της γνώσης.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει στα χαρτιά ότι τα παρεμφερή αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος της τεχνολογίας(1), όμως δεν υιοθετεί μια ενεργό στάση στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου(2) με την οποία καταδικάζονται η Γαλλία και το Λουξεμβούργο για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην παροχή ηλεκτρονικών βιβλίων, η Επιτροπή, αντί να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της άνισης μεταχείρισης των ψηφιακών υπηρεσιών όσον αφορά τον ΦΠΑ, δηλώνει ότι είναι πολύ νωρίς να προβεί κανείς σε εκτιμήσεις επί των διαφόρων επιλογών (επιστολή του Επιτρόπου Mοscονici της 25ης Μαρτίου 2015).

Στις 19 Μαρτίου 2015, οι υπουργοί Πολιτισμού της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας ζήτησαν από την ΕΕ να εισαγάγει τον ίδιο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τα ηλεκτρονικά βιβλία, όπως και για τα έντυπα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να διατρανωθεί σαφώς η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο η καινοτομία και η ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλίων(3).

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις, παρέχοντας την άμεσα αναγκαία τόνωση στην ευρωπαϊκή οικονομία και διασφαλίζοντας την ηγετική θέση της Ευρώπης στην ψηφιακή οικονομία, σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει τα επί μακρόν εκκρεμούντα και αναγκαία μέτρα και να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν προτάσεις για συντελεστές ΦΠΑ οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν τη νέα πραγματικότητα στην εποχή του διαδικτύου;

(1) http://ec.eurοpa.eu/taxatiοn_custοms/resοurces/dοcuments/taxatiοn/gen_infο/gοοd_gονernance_matters/digital/repοrt_digital_ecοnοmy.pdf
(2) http://curia.eurοpa.eu/jcms/uplοad/dοcs/applicatiοn/pdf/2015-03/cp150030el.pdf
(3) http://the-digital-reader.cοm/2015/03/ 20/french-german-italian-and-pοlish-gονt-call-fοr-reduced-taxes-οn-ebοοks/

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου