Parlamendi esitatud küsimused
PDF 190kWORD 26k
20. aprill 2015
O-000040/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000040/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, fraktsiooni ALDE nimel

 Teema: Vähendatud käibemaksumäärad e-raamatute ja e-ajalehtede jaoks

ELi digitaalarengu tegevuskava peamine eesmärk on töötada välja digitaalne ühtne turg, mille abil luuakse arukas, jätkusuutlik ning kaasav kasv, et soodustada innovatsiooni, majanduskasvu ja arengut.

Samal ajal ei võimalda kehtivad käibemaksu eeskirjad kohaldada vähendatud käibemaksumäära elektroonilistele teenustele, nagu e-raamatud ja e-ajalehed, mis seab need teenused ebavõrdsesse olukorda võrreldes raamatute ja ajalehtedega paberkandjal. See mitte ainult ei moonuta konkurentsi, vaid on otseselt vastuolus ELi digitaalarengu tegevuskava ning strateegia „Euroopa 2020” teadmistepõhise majandussüsteemi eesmärkidega.

Kuigi komisjon on ametlikult tunnistanud, et tehnoloogia arengut tuleks arvesse võtta ning sarnased tooted ja teenused peaksid olema maksustatud sama käibemaksumääraga(1), siis pole ta sellele vaatamata võtnud aktiivset hoiakut ELi käibemaksu alaste õigusaktide läbivaatamisel. Pärast Euroopa Kohtu otsust(2), millega keelati Prantsusmaal ja Luksemburgil kohaldada e-raamatutele vähendatud käibemaksumäära väitis komisjon – selle asemel, et võtta otsustavaid meetmeid lahendamaks digitaalseid teenuseid diskrimineeriva käibemaksu küsimust –, et on liiga vara spekuleerida erinevate maksustamisega seotud variantide üle (volinik Moscovici 25. märtsi 2015. aasta kiri).

19. märtsil 2015 palusid Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Poola kultuuriministrid ELil kehtestada meetmed vähendamaks e-raamatute käibemaksumäära sarnaselt paberkandjal olevatele raamatutele, väites, et tehnoloogia neutraalsuse põhimõte peaks olema ELi tasandil selgelt määratletud, et vältida innovatsiooni ja e-raamatute arengu ohtu sattumist(3).

Kas komisjon kavatseb esitada vajalike meetmetena käibemaksumäärade ettepanekud, mis peegeldavad interneti ajastu uut reaalsust ning millega on ammu hiljaks jäädud, et kohaneda tänapäeva väljakutsetega, andes hädavajaliku tõuke Euroopa majandusele ning tagades Euroopa juhtrolli digitaalmajanduses?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika