Deputātu jautājumi
PDFWORD
2015. gada 20. aprīlis
O-000040/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000040/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, ALDE grupas vārdā

 Temats: Samazināta PVN likme elektroniskām grāmatām un laikrakstiem

ES digitalizācijas programmas galvenais mērķis ir attīstīt digitālo vienoto tirgu, lai radītu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un tādējādi sekmētu inovāciju, ekonomikas izaugsmi un progresu.

Pašlaik spēkā esošajos PVN noteikumos nav paredzēta samazinātas PVN likmes piemērošana elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, piemēram, elektroniskām grāmatām un laikrakstiem, un tādēļ tie atrodas neizdevīgākā stāvoklī nekā drukātas grāmatas un laikraksti. Šāda situācija ne tikai kropļo konkurenci, bet arī ir pretrunā ES digitalizācijas mērķiem un stratēģijai „Eiropa 2020”, ar kuru plānots stimulēt uz zināšanām balstītu ekonomiku.

Komisija teorētiski atzīst, ka līdzīgām precēm un pakalpojumiem būtu jāpiemēro vienāda PVN likme un ka būtu jāņem vērā tehnoloģiskais progress(1), tomēr tā nepauž aktīvu nostāju pašreiz notiekošajā Eiropas PVN tiesību aktu pārskatīšanā. Pēc Tiesas sprieduma(2), ar ko Francijai un Luksemburgai tika aizliegts piemērot samazinātu PVN likmi elektronisko grāmatu piegādei, Komisija tā vietā, lai veiktu izšķirīgus pasākumus un novērstu diskriminējošu PVN noteikumu piemērošanu digitālajiem pakalpojumiem, paziņoja, ka vēl ir par agru spriest par dažādām iespējām (komisāra P. Moscovici 2015. gada 25. marta vēstule).

Vācijas, Francijas, Itālijas un Polijas kultūras ministri 2015. gada 19. martā lūdza ieviest piemērot elektroniskajām grāmatām tādu pašu samazinātu PVN likmi, kāda tiek piemērota drukātajām grāmatām, pieprasot Eiropas līmenī skaidri norādīt tehnoloģiskās neitralitātes principu tā, lai netiktu apgrūtināta inovācija un elektronisko grāmatu nozares attīstība(3).

Lai reaģētu uz pašreizējām problēmām, radot steidzami nepieciešamo stimulu Eiropas ekonomikai un nodrošinot to, ka Eiropa ieņem vadošo lomu digitālajā ekonomikā, vai Komisija veiks jau sen nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas drīzāk nāktu klajā ar priekšlikumiem par PVN likmēm, kuros būtu atspoguļota interneta laikmeta jaunā realitāte?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika