Parlamentné otázky
PDF 195kWORD 29k
20. apríla 2015
O-000040/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000040/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE

 Vec: Znížené sadzby DPH pre digitálne knihy a noviny

Primárnym cieľom digitálnej agendy EÚ je rozvíjať jednotný digitálny trh s cieľom vytvárať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v Európe, a podporiť tak inovácie, hospodársky rast a pokrok.

Zároveň však súčasné pravidlá v oblasti DPH neumožňujú uplatňovanie znížených sadzieb DPH na elektronicky poskytované služby, ako sú elektronické knihy a noviny, čo ich znevýhodňuje v porovnaní s tlačenými knihami a novinami. Nielenže to narúša hospodársku súťaž, ale je to tiež v rozpore s cieľmi digitálnej agendy EÚ a stratégie EÚ 2020 pre znalostnú ekonomiku.

Komisia uznáva na papieri, že podobný tovar a služby by mali podliehať rovnakej sadzbe DPH a že by sa mal zohľadňovať pokrok v oblasti technológie(1), v rámci prebiehajúceho preskúmania európskych právnych predpisov o DPH však nezaujíma aktívny prístup. Komisia v nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora(2), ktorým sa Francúzsku a Luxembursku zakazuje uplatňovať zníženú sadzbu DPH na dodávku elektronických kníh, namiesto toho, aby prijala rozhodné kroky na riešenie diskriminačného uplatňovania DPH na digitálne služby, uvádza, že je príliš skoro na špekulácie o rôznych možnostiach (list komisára Moscoviciho z 25. marca 2015).

19. marca 2015 ministri kultúry Nemecka, Francúzska, Talianska a Poľska požiadali EÚ, aby na e-knihy zaviedla rovnakú zníženú sadzbu DPH ako na tlačené knihy, pričom trvali na tom, aby bola na európskej úrovni jasne formulovaná zásada technologickej neutrality, aby sa tak zabránilo ohrozeniu inovácií a rozvoja digitálnych kníh(3).

V záujme reagovania na výzvy súčasnosti poskytnutím naliehavo potrebného stimulu pre európske hospodárstvo a zabezpečením vedúceho postavenia Európy v digitálnej ekonomike prijme Komisia dlho očakávané a nevyhnutné kroky na to, aby čo najskôr predložila návrhy na sadzby DPH, ktoré budú odrážať novú realitu v internetovom veku?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia