Parlamentsfrågor
PDF 191kWORD 27k
20 april 2015
O-000040/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000040/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen

 Angående: Reducerade mervärdesskattesatser för digitala böcker och tidningar

Huvudsyftet med EU:s digitala agenda är att utveckla en digital inre marknad i syfte att generera smart och hållbar tillväxt för alla i Europa, i syfte att främja innovation, ekonomisk tillväxt och utveckling.

Samtidigt är det enligt de nuvarande mervärdesskattereglerna inte tillåtet att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på elektroniskt tillhandahållna tjänster, såsom e-böcker och e-tidningar, vilket missgynnar dessa i förhållande till tryckta böcker och tidningar. Detta snedvrider inte bara konkurrensen utan strider även mot målen för EU:s digitala agenda och EU 2020-strategin för en kunskapsbaserad ekonomi.

Kommissionen medger på papper att liknande varor och tjänster bör omfattas av samma mervärdesskattesats och att de tekniska framstegen bör beaktas(1), men ändå intar den inte en aktiv hållning inom ramen för den pågående översynen av EU:s mervärdesskattelagstiftning. Efter ett beslut från domstolen(2), som förbjuder Frankrike och Luxemburg att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på e-böcker, uppgav kommissionen – i stället för att på ett beslutsamt sätt åtgärda den diskriminerande mervärdesskattebehandlingen av digitala tjänster – att det är för tidigt för att spekulera i de olika möjligheterna (skrivelse från kommissionsledamot Moscovici av den 25 mars 2015).

Den 19 mars 2015 begärde Tysklands, Frankrikes, Italiens och Polens kulturministrar att EU inför samma reducerade mervärdesskattesatser för e-böcker som för tryckta böcker, och insisterade på att principen om teknikneutralitet tydligt ska anges på EU-nivå så att innovation och utvecklingen av digitala böcker inte äventyras(3).

För att möta de nuvarande utmaningarna genom att ge EU:s ekonomi ett välbehövligt lyft och garantera EU:s ledande position i den digitala ekonomin, kommer kommissionen att så fort som möjligt lägga fram förslag till mervärdesskattesatser som återspeglar den nya verkligheten i internets tidsålder, något som är nödvändigt och skulle ha gjorts för länge sedan?

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
(2) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030en.pdf
(3) http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-ebooks/

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy