Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 200kWORD 28k
24 Απριλίου 2015
O-000044/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000044/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 Θέμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Τουρισμό

Ο τουρισμός δημιουργεί ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και παρέχει θέσεις εργασίας για περισσότερους από 10 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι απασχολούνται από περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια εταιρείες. Επίσης, προσφέρει ποικιλία άμεσων και έμμεσων ευκαιριών απασχόλησης σε σχεδόν όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας.

Ωστόσο, οι ειδικοί φοβούνται ότι το μερίδιο της Ευρώπης στην αγορά θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου και ότι σε κάποια χρόνια θα βρεθεί σε κατώτερη θέση σε σύγκριση με άλλους ευνοούμενους τουριστικούς προορισμούς.

Ο ευρωπαϊκός τουριστικός κλάδος αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή, οι οποίες προσελκύουν ολοένα και περισσότερους τουρίστες. Ο ανταγωνισμός θα μπορούσε να απειλήσει το μερίδιο της Ευρώπης στην αγορά, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 52%. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ) των Ηνωμένων Εθνών, αν η τάση αυτή συνεχιστεί, το μερίδιο της Ευρώπης στην αγορά αναμένεται να μειωθεί στο 41% έως το 2030.

Δεδομένης της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας που πλήττει τις χώρες της Μεσογείου, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού, παρακαλούμε την Επιτροπή να απαντήσει στην εξής ερώτηση:

1. Σκοπεύει να ιδρύσει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Τουρισμό;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου