Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 27k
24. aprill 2015
O-000044/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000044/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, fraktsiooni ALDE nimel
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, fraktsiooni PPE nimel
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, fraktsiooni S&D nimel
Ruža Tomašić, fraktsiooni ECR nimel
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, fraktsiooni EFDD nimel
Igor Šoltes, fraktsiooni Verts/ALE nimel

 Teema: Euroopa Turismiamet

Turism moodustab rohkem kui 10 % Euroopa Liidu SKPst ning annab tööd peaaegu 10 miljonile inimesele ligi 1,8 miljonis ettevõttes. Turism pakub otsesel ja kaudsel moel mitmesuguseid tööhõivevõimalusi peaaegu kõigis rahvamajanduse sektorites.

Kuid ekspertide hinnangul on ajapikku karta Euroopa turuosa vähenemist, sest muud populaarsed turismi sihtkohad võtavad lähiaastatel üle Euroopa positsiooni.

Euroopa turismitööstus peab toime tulema suureneva konkurentsiga, mida pakuvad Kagu-Aasia ja Lähis-Ida, mis meelitavad ligi üha rohkem turiste. Konkurents võib ohustada Euroopa turuosa, mis praegu on ligi 52 %. Kui see suundumus jätkub, siis ÜRO Maailma Turismiorganisatsiooni hinnangul väheneb Euroopa turuosa 2030. aastaks 41 %-ni.

Võttes arvesse asjaolu, et Vahemere riikides on erakordselt kõrge töötuse määr, eriti noorte seas, ning vajadust tugevdada Euroopa turismi konkurentsivõimet, palume komisjonil vastata järgmisele küsimusele.

1. Kas komisjonil on kavas luua Euroopa Turismiamet?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika