Parlamentarna pitanja
PDF 194kWORD 27k
24. travnja 2015.
O-000044/2015
Pitanje za usmeni odgovor O-000044/2015
upućeno Komisiji
članak 128
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, u ime Kluba ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, u ime Kluba PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba S&D
Ruža Tomašić, u ime Kluba ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, u ime Kluba EFDD
Igor Šoltes, u ime Kluba Verts/ALE

 Predmet: Europski odbor za turizam

Turizam stvara više od 10 % BDP-a Europske unije, a oko 1,8 milijuna trgovačkih društava u tom sektoru zapošljava gotovo 10 milijuna građana. Turizam pruža niz različitih mogućnosti za izravno i neizravno zapošljavanje u gotovo svim sektorima nacionalnih gospodarstava.

Međutim, stručnjaci strahuju da će se udio Europe na tom tržištu s vremenom smanjiti i da će za nekoliko godina njezin položaj preuzeti druga omiljena turistička odredišta.

Europski turistički sektor suočava se sa sve većom konkurencijom iz zemalja jugoistočne Azije i Bliskog istoka koje privlače sve više turista. Konkurencija bi mogla dovesti u pitanje tržišni udio Europe koji je sad oko 52 %. Prema podacima Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda (UNWTO) ako se taj trend nastavi, očekuje se da će do 2030. udio Europe na tom tržištu pasti na 41 %.

U svjetlu nevjerojatno visoke stope nezaposlenosti u mediteranskim zemljama, posebno među mladima, te uzimajući u obzir potrebu za jačanjem konkurentnosti europskog turizma, može li Komisija odgovoriti na sljedeće pitanje:

1. Namjerava li osnovati Europski odbor za turizam?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti