Parlamentné otázky
PDF 199kWORD 28k
24. apríla 2015
O-000044/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000044/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, v mene skupiny PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, v mene skupiny S&D
Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD
Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE

 Vec: Európsky úrad pre cestovný ruch

Cestový ruch vytvára viac než 10 % HDP v EÚ a poskytuje pracovné miesta pre takmer 10 miliónov občanov v približne 1,8 milióna firiem. Cestovný ruch ponúka celý rad priamych a nepriamych pracovných príležitostí v takmer všetkých odvetviach národného hospodárstva.

Odborníci sa však obávajú, že trhový podiel Európy bude časom klesať a do niekoľkých rokov prevezmú jej pozíciu iné obľúbené turistické destinácie.

Európske odvetvie cestovného ruchu čelí narastajúcej konkurencii z krajín juhovýchodnej Ázie a Blízkeho východu, ktoré priťahujú čoraz väčší počet turistov. Konkurencia by mohla ohroziť trhový podiel Európy, ktorý v súčasnosti dosahuje približne 52 %. Ak bude tento trend pokračovať, podľa Svetovej organizácie pre cestovný ruch (UNWTO) trhový podiel Európy klesne do roku 2030 na 41 %.

Vzhľadom na mimoriadne vysokú mieru nezamestnanosti v krajinách Stredozemného mora, najmä medzi mladými ľuďmi, a vzhľadom na potrebu posilniť konkurencieschopnosť európskeho cestovného ruchu žiadame Komisiu o odpoveď na túto otázku:

1. Má Komisia v úmysle zriadiť európsky úrad pre cestovný ruch?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia