Parlamentsfrågor
PDF 99kWORD 28k
24 april 2015
O-000044/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000044/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, för PPE-gruppen
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, för S&D-gruppen
Ruža Tomašić, för ECR-gruppen
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen
Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen

 Angående: Ett europeiskt turistråd

Turismen står för mer än 10 % av EU:s BNP och ger jobb åt nästan 10 miljoner invånare som är anställda i omkring 1,8 miljoner företag. Turismen erbjuder många olika sysselsättningsmöjligheter, direkta och indirekta, inom i stort sett samtliga sektorer i den nationella ekonomin.

Experter är dock rädda för att Europas marknadsandel kommer att minska med tiden, då andra populära turistdestinationer tar över Europas ställning om några år.

Den europeiska turistindustrin utsätts för allt större konkurrens från Sydostasien och Mellanöstern som lockar till sig allt fler turister. Konkurrensen skulle kunna hota Europas nuvarande marknadsandel på runt 52 %. Om denna trend håller i sig förväntas Europas marknadsandel, enligt Världsturistorganisationen (UNWTO), ha minskat till 41 % 2030.

Mot bakgrund av den skyhöga arbetslösheten i Medelhavsländerna, särskilt bland yngre, och med tanke på behovet av att göra europeisk turism mer konkurrenskraftig skulle kommissionen kunna svara på följande fråga:

1. Har kommissionen för avsikt att inrätta ett europeiskt turistråd?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy